14 results
Det er utarbeidet og beskrevet et grovt klassifikasjonssystem for berggrunnsgeologien i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert på tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart på alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra Østlandet og i Trøndelag som har inngått i en rekke studier i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge".
Borested er tatt ut i middelskornet syenitt (nordmarkitt), for vannforsyning til tre husholdninger, Harestua. Mulighetene for å oppnå tilstrekkelig vann anses gode.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve per 25 km2 innenfor et område på 110,000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av like volum fra alle underprøver innenfor kommunen.
Rapporten er en kvartærgeologisk kartbeskrivelse til blad Fåvang M 1:50 000. Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske dannelser, særlig med vekt på jordartene, men også landskapsformenes dannelse er også behandlet. Blad Fåvang ble utarbeidet som et av grunnlagene for oversiktskart Jotunheimen med oversiktsbeskrivelse av de kvartære fenomener, trykt som NGU nr. 374 utkommet i 1983.
Forslag til grunnvannsundersøkelser i Biristrand og Redalen.
Oppdraget har vært å bestemme løsmassenes kornfordeling, lagrekkefølge, mektighet og volum, samt å vurdere kvaliteten av og bruksområdene for massene.
Boreplasser er tatt ut i Vangsåsformasjonen. Imbrikerte lag av Vemdalssandstein med kiler av kambrisk skifer imellom. Muligheter for tilstrekkelig vann ved 2-3 boringer. Alunskifer kan gi dårlig vannkvalitet.
Beskrivelsen er en tematisk behandling av kvartærgeologien innen blad Slidre, som sammen med 27 tilsvarende kartblad danner grunnlaget for beskrivelsen til oversiktskart Jotunheimen, NGU nr. 374. Hovedvekten er lagt på dreneringen under siste del av avsmeltningstiden og jordartenes smeltevannsbetingede former, men det må henvises til innholdsfortegnelsen. Teksten er lagt opp slik at den skal kunne oppfattes av lesere uten særlig geologiske forkunnskaper.
Rapporten er en beskrivelse til de to kvartærkart Sikkilsdalen og Gjende. Det topografiske grunnlag for Sikkilsdalen er gradteigkartet (det eldre) Vinstri, og for Gjende det nye AMS serie M 711. Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske forhold foretatt på en måte som ikke krever spesiell faggeologiske innsikt. Vekten er lagt på glasiasjonshistorien og avsmeltingen, samt på jordartene.
Boreplass er tatt ut i orthocerkalk for midlertidig vannforsyning til industridesignsenter.
Boreplass er tatt ut i kalkstein (et. 7), gjennomsatt av NNE-strykende diabasgang.
Kommunevis sammenslåtte bekkesedimentprøver (-18mm) fra 159 kommuner på Østlandet og i Trøndelag er analysert 3 ganger med plasmaeksitasjon (ICP) etter ekstraksjon med hhv. HNO3, kald HCI og hydroksylamin HC1+ eddiksyre, samt med XRF. Det er dokumentert frekvensfordelingskurver, korrelasjonskoeffisientsanalyse med spredningsdiagram og punktkart.
Omfatter vannforsyning for borebrønner i fjell til endel enkeltvannforsyning og flyplassområdet. Forholdene ikke gode. Vesentlig fyllitter med gjennomgående vannføring 0-100 1/timen.
Vurdering av brønnskade som følge av omlegging av elven Vigga. Muligheter for at skaden skyldes omlegging av elven er tilstede.