266 results
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket vann til en enebolig. Det ble frarådet å bore her, pga. forurensningsfare. Bergarten i området er sliregneis.
Anvisninger av boresteder for vannforsyning til boliger og hytte.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov Forsand ca. 250 l/min. og Helle ca. 150 l/min. Utprøvet 2 pkt. ved eksist. vannkilde (brønn i grustak) for Forsand, god kapasitet på akviferen, saltvannsfare. Pkt. i Åsendalen viste ugunstige forhold. Ekst. brønn anbef. forsterket med vann fra prøvespissen & høydebasseng. I Helle boret to punkter, ugunstig pga. stein. Anbef. nye undersøkelser, men i betraktning av lite behov foreslås gravet brønn eller horisontal rørbrønn m/ masseskifte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte, Hurum.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Stavanger Staals undersøkelse av Bruvannsfeltet 1971-75 omfattet diamant- boring av 91 hull, tilsammen 24.743 m. Rapporten fremlegger en geologisk beskrivelse av kjernen fra disse boringer samt en nybeskrivelse av fra tre hull boret i 1960.
Anvisning av borested for vannforsyning til skip i opplag.
Rapporten omhandler geofysiske målinger fra helikopter over et ca. 250 km2 stort område ved Masi i Kautokeino kommune, Finnmark fylke. Det ble utført magnetiske og elektromagnetiske målinger og målehøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 200 meter. Resultatene er fremstilt som kotekart i målestokk 1:20 000. Som navigasjonsgrunnlag og kartgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:20 000 benyttet.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anbefaling om videre boring/sprengning i mislykket borehull. Hjelper ikke det, må nytt hull bores etter anvisninger i rapporten.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Smøråsen/Tørråsen og bly-sinkforekomster opptrer som en synk, en dagstrosse og flere røsker. Det har vert drift og oppfaringsarbeider ved forekomsten siden 1880 årene. Etter avtale med HISU er det utført følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og av fast fjell og geo- fysiske forsøksmålinger med VLF.
I forbindelse med nytt vanninntak til Skreia, var grunnvann et alternativ. Under befaring i området ble det foreslått undersøkelsesboringer i Ytre del av Lenaelvens delta i Mjøsa, og i løpet mot Skjæpsjøen fra syd.
Det er gjort strukturgeologiske tolkninger av tre forskjellige flyfotoopptak over Rånaintrusjonen: Sort-hvit, farge og infrarød. Bind I sammenligner og kommenterer resultatene oppnådd. Bind II består av individuelle tolkningskart for hver av billedtypene på samtlige fem blad i M:1:10 000 over Rånaintrusjonen. Bind III består av flybilder med foil overlegg, tre utvalgte eksempler på tolkningen av billedtypene.
Dette er en hovedoppgave ved avdeling for teknisk fysikk ved Norges Tekniske Høgskole. Oppgaven ble utført ved NGU med fysiker Arne Breen som veileder.
Boring frarådet.
Forundersøkelser for anlegg av grunnvannsbrønn nr 2 i løsavsetninger ved Røyrkilen (Evjeneset).
Vurdering av grunnvannsmektigheten i fjell og løsmasser til Mesnali tettsted.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Rapporten består av kjernebeskrivelser for diamantboringene i Bruvannsfeltet 1975: 23 hull og 1 bomhull, totalt 3215 m.
En gammel gravet brønn var blitt forurenset. Rapporten gir en vurdering av om veiarbeid i nærheten hadde påvirket forholdene i negativ retning.
Grunnvannsforsyning til 3 gårdbruk i Maridalen, alle steder er bergarten Nordmarkitt. Boresteder ble tatt ut.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 500 l/min. Boringer i pkt. 1; 4043 64638, pkt. 2; 4043 64634 og pkt. 3; 4041 64649. Anbefalt vertikal rørbrønn ved pkt. 3.
Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsutnyttelse fra av- setningene syd for Lysern. Forholdene lite egnet, med liten vannførende mektighet av sand - grus over leire og fjell.
Forundersøkelser for grunnvannsforsyning til Fåvang tettsted i Tromsas deltaavsetning.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til campingplass og fritids- bebyggelse.
Boring frarådet pga. forurensningsfare fra søppelplass. Plass ble likevel anvist dersom boring ønskes.
Vannforsyning til Rondablikk Høyfjellshotell.
Anvisning av borested for vannforsyning til bebyggelse, Kjenn.
Anvisning av borested for vannforsyning til to hytter.
Det var ønsket vann til et landsted. Boreplass i finkornet gneis ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.

Pages