2 results
De bergmessige undersøkelser som etter hvert ble intensivert førte i 1956-57 til at det ved diamantboring fra gruben ble påvist en forholdsvis mektig malm- sone i 650 meter dyp vest for Hovedmalmen. Etter at Vestmalmen nå var til- gjengelig for direkte strømtilførsel, åpnet det seg muligheter for nøyere geofysisk kartlegging. Foreliggende rapport omtaler hovedsakelig forløpige resultater av potensialmålinger(CP) utført av K.
Begge de to forekomster som ble befart har skifer og heller av utmerket kvalitet. Det vil være enklest å sette i gang drift på forekomsten i Snauheia.