16 results
Jordens overflate er i stadig bevegelse. Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter, kalt radarinterferomertri eller InSAR, kan vi kartlegge deformasjon i landskapet, som for eksempel innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier.
Her er en oversikt over helikopterlandringer og mulig droneflyvning i regi av NGU i sommer og høst.
Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og kvikkleire, finnes kun innen den løsmassetypen som kalles hav- og fjordavsetninger.
Områder som ligger over marin grense (skravert) kan det generelt ses bort fra med hensyn til mulighet for marin leire (MML). Dette gjelder stort sett alle MML-klasser unntatt klassen ‘Svært stor’.
Norges geologiske undersøkelse (NGU)  arrangerer hvert år en egen fagdag, NGU-dagen, hvor vi belyser et geologisk tema fra ulike vinklinger med interne og eksterne foredragsholdere.
Marin grense (MG) presenteres på nett som punkter (MG-registreringer), linjer (modellert MG) og polygoner (arealer over og under MG), og kan lastes ned av brukerne.
Datasettet 'Mulighet for marin leire' (MML) er basert på løsmassekart og datasett for marin grense (MG). Det viser hvor det potensielt kan finnes marin leire - enten oppe i dagen eller under andre løsmassetyper.
Her kan du se hvor høyt havet gikk etter siste istid. Marin grense er en av NGUs nettjenester. Informasjonen er nyttig i arealplanlegging og kvikkleirekartlegging.
Rundt 500 deltakere var med på det heldigitale og gratis arrangementet NGU-dagen 2021. NGU-dagen 2021 handlet om "Smart bruk av geologi i samfunnet".
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge.
Når steinblokker løsner og faller fra en bratt fjellvegg kaller vi det steinsprang eller steinskred. Dette er svært vanlige hendelser over hele landet gjennom store deler av året.
Kvikkleireskred er skred som involverer leire med ‘kvikke’ egenskaper. Denne type leire er i utgangspunktet ganske fast, men blir den overbelastet kan den flyte av gårde som en væske.
Jordskred og flomskred er skredtyper hvor en miks av jord, stein og vann sklir ut og river med seg stadig mer masser og vegetasjon når de beveger seg ned bratte skråninger.
Skred er naturlige prosesser i landskapet, men kan noen ganger forårsakes av menneskelig aktivitet. Det norske samfunnet må leve med, og tilpasse seg til skredrisikoen.
Ustabile fjellparti viser tegn til bevegelse eller deformasjon i form av for eksempel åpne sprekker, og kan føre til fjellskred i framtida.