22 results
Til hjelp for planlegging av vegtunnel under Kongsberg sentrum ønsket en å få målt overdekketykkelsen, grunnvannsspeilet og fjellhastigheter langs to profiler gjennom byen. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Resultatene av målingene blir gitt i opptegnede profiler.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til hyttefelt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til ca. 40 familier. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en hytte. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 10 - 20 planlagte boliger, samtidig ønskes en vurdering av mulighetene for infiltrasjon av avløpsvannet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Plan for videre undersøkelse av infiltrasjonsmulighetene ble lagt opp.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til vannverk for Kana.
Gjelder plassering av infiltrasjon for kloakk, i forhold til grunnvanns- uttaket til skolen.
Det var planlagt å bygge 10 - 12 hus. Det ble anbefalt å foreta undersøkelser i løsmassene, både for vannforsyning og avløp.
Hensikten med arbeidet var å undersøke eventuell sammenheng mellom radioaktive anomalier langs fjellranden og anomalier på bly funnet av blyprosjektet. Ca. 6 000 km er kjørt med seintillometer plassert i bil, og ialt 119 berg- artsprøver er innsamlet. Disse er bestemt på U og Th med gammaspektrometer. Bortsett fra noen prøver med alunskifer og en pegmatittprøve, har samtlige meget lave gehalter.
Beskriver undersøkelsene i forbindelse med en mulig framtidig grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Kilemoen. Vannverket skal dekke Ringerikes behov.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket ny vannkilde til eksisterende og planlagt boligbebyggelse. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Til hjel for planlegging av vannverk basert på grunnvann ønsket oppdragsgiver å få målt et seismisk profil over nordenden av Kilemoen. Løsmassetykkelser, grunnvannspeil og lydhastigheter var av interesse. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnde profilsnitt.
Antall profilkilometer 6100. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som en del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1973. Prosjektleder H. Håbrekke.