8 results
Ved skolen har de en borebrønn som gir lite vann. Sted for ny boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å få vurdert muligheten for grunnvannsforsyning til diverse eiendommer i kommunen. Steder for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann for vanning til et gartneri. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket ny brønn til pleiehjemmet, da eksisterende brønner gir for lite vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til bensinstasjonen og et gårdsbruk. Eksisterende vannkilde, en gravet brønn, gir ikke tilfredsstillende vannkvalitet. Det ble anbefalt å utbedre eksisterende brønn framfor å bore ny.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til leiren. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
I alt 56 kvarts-feltspatforekomster i Rakkestad ble undersøkt. Ut fra de erfaringer vi fikk ble forekomstene klassifisert i fire grupper: Gruppe I. Forekomster i drift ( 4 forekomster). Gruppe II. Drivverdige forekomster ( 5 " ). Gruppe III. Usikre forekomster (24 " ). Grupper IV. Tvilsomme og negative forekomster (21 " ). For gruppe I ble det gitt råd om videre drift. For gruppe II ble det anbefalt at drift ble igangsatt.