20 results
I forbindelse med vurdering av nytt mikroslicadeponi ved Kvakland i Orkdal kommune har NGU utført georadarmålinger langs fire profiler. Det undersøkte området ligger på en breelvavsetning hvor det tidligere har vært grustak. Georadarmålingene har på alle profilene indikasjoner på reflektorer som kan skyldes fjelloverflata. Selv om flere av indikasjonene er meget usikre, støtter georadarmålingene tolkningen fra oppdragsgiver at det er en fjellrygg mellom grustaket og elva.
Etter henvendelse fra Melhus kommune har NGU utført undersøkelsesboringer med tanke på plassering av supplerende produksjonsbrønn ved Gåsbakken vannverk. Undersøkelsen har omfattet to sonderboringer, etablering av undersøkelses- brønner i begge borepunktene, kapasitetstester, kornfordelingsanalyser av masseprøver og prøvetaking og analyser av geunnvannsprøver. I tillegg er det utført en enkel vurdering av driftsdata fra vannverket i perioden mai-august 1999.
A map of all lineaments resolvable at 1:100,000 scale on a LANDSAT TM5 image utilizing bands 1,2, and 3 was constructed over the Møre Trøndelag region of central Norway. This onshore fracture lineament map was merged with an offshore lineamnet map constructed from 500 meter grid bathymetric data and with maps of potential field data. Analysis of the fracture lineament map resolved a high density region in the north of the study area and a low density region to the south.
Etter henvendelse fra Melhus kommune har NGU utført undersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonanlegg for avløpsvann på Gåsbakken. Anlegget er planlagt lagt til en breelvavsetning og boringene har hatt til hensikt å kartlegge avsetningens massefordeling mot dypet samt etablere prøvetakingsbrønner for overvåking av grunnvannskvaliteten før og etter bygging av infiltrasjons- anlegget. Undersøkelsen har omfattet fem sonderboringer og etablering av to prøvetakings- brønner.
NGU ble i desember 1998 engasjert av Klæbu kommune for utredning av grunnvanns- magasinet på Fremo,med tanke på utnyttelse av dette som en fremtidig hoved- vannkilde for kommunen. Målsettingen for det gjennomførte prosjektet var å klarlegge grunnvannets kvantitet og kvalitet i den lokalitet som er valgt ut for etablering av nytt hovedvannverk for Klæbu kommune. De kvantitative/kvalitative forhold er kartlagt gjennom etablering av en full- skala produksjonsbrønn og langtidsprøvepumping av denne.
Confidential until 19.05.2002. On behalf of Crew Development Corporation the Geologicak Survey of Norway have executed aMagnetic, VLF and Slingram survey over Storskarven area. Storskarven is located north of the lake Aursunden at Røros in Sør-Trøndelag county. The purpose of the survey was to follow up the Helicopter EM survey done over the same area in 1999.
I mars 2000 ble NGU forespurt av firmaene E.Tek AS og Statoil om å gjennomføre grunnvannsundersøkelser i Lena-området i Melhus sentrum. Bakgrunnen for under- søkelsene var planer om utnyttelse av grunnvarme i forbindelse med et bolig- felt som etableres i regi av Selmer Bolig AS. Prosjektets målsetting var å fremlegge dokumentasjon med hensyn til mulighetene for å ta ut grunnvann fra løsmassebrønn(er) innenfor det aktuelle området.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt mulighetene for grunnvanns- uttak med Rotåas utløp i Stugusjøen. Formålet med undersøkelsene var å finne en grunnvannsforskomst med god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet og som vil medføre mindre konflikt med andre brukerinteresser enn tidligere kartlagte grunnvannsforekomster. Det ble foretatt tre undersøkelsesboringer og georadarmålinger på sørsida av Rotåa og fire undersøkelsesboringer på nordsida.
Det er utført maringeologiske undersøkelser i Trondheimsleie og Trondheims- fjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og prøvetaking. Hovedresultatene av undersøkelsen, som har vært kartlegging av skredfare mellom Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og Skogn i Nord-Trøndelag, er rapportert tidligere (NGI 2000). I denne rapporten gir vi en sammenstilling og tolkning av bunnsedimentene og avsetningsmiljøet på denne strekningen.
Field relations and geochemical evolution of the Gothian rocks in the Kvamsøy area, southern Western Gneiss Complex, NorwayØyvind SkårPage(s): 5-23
On behalf of Crew Development Corporation the Geological Survey of Norway have executed a Magneric, VLF and Slingram survey over Tjønnvollmyra area. Tjønn- vollmyra is located 20 km east of Ålen in Sør-Trøndelag county. The purpose of the survey was to follow up the Hekicopter EM survey done over the same area in 1999.
Industrian minerals - towards a future growthTor-Arne Karlsen, Brian SturtPage(s): 7-14Download  3,7 MB
(Forkortet) Norges geologiske undersøkelse har siden 1996 vært involvert i grunnvannsundersøkelser på Linesøya. Formålet med undersøkelsene har vært å finne en ny vannkilde basert på grunnvann i fjell i Linesøya vassverk. Vannverket som har et vannbehov på knapt 1 l/s, har vært plaget av dårlig vann på grunn av for høyt bakterieinnhold og fargetall på sin eksisterende kilde.
(Forkortet) Trondheim kommune, Trondheim havn og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har initiert et prosjekt med formål kartlegging av forurenset grunn og sedimenter i Trondheim by og havn. Denne rapporten inneholder resultater og erfaringer fra Forprosjektet som har følgende tre aktiviteter: prøvetaking på land med 8 borhull, prøvetaking på sjø med 5 stasjoner, og grunnundersøkelser med Georadar. Frie søkeord: Miljøundersøkelse ; Organiske mijøgifter ; Jordforurensning ; TBT
Confidential until 10.05.2002 On behalf of Crew Development Corporation the Geological Survey of Norway have executed a Magnetic, VLF and Slingram survey over Klinkenberg old Cu-Zn mine. The survey was a continuation of the survey in 1999. Klinkenberg is located north of the lake Aursunden at Røros in Sør-Trøndelag county. The purpose of the survey was to follow up the Helicopter EM survey done over the same aera in 1999.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har bistått med planlegging, bygging og driftsovervåking av et grunnvannsanlegg ved Hammervollen sør for Græsli i Tydal kommune. Grunnvannsanlegget er basert på oppsamling av grunnvann fra en kildehorisont beliggende i foten av en morenerygg. Prosjekteringen av anlegget er gjort på grunnlag av tidligere undersøkelser av kildehorisonten med hydro- geologisk kartlegging og overvåking av kapasitet og vannkvalitet over en periode på ca 8 mnd.
NGU har på oppdrag fra Hemne kommune bistått med brønndimensjonering, prøvepumping og analyser av grunnvannsprøver fra to grunnvannsbrønner på Eide i Hemne kommune. Hensikten med prøvepumpingen har vært å utrede sikre data på kapasitet og kvalitet på grunnvannsforekomsten som grunnlag for utbygging av ny vannkilde til Kyrksæterøra og Vinjeøra. Rapporten vil danne grunnlag for valg og dimensjonering av vannbehandling.
Sommeren 2000 ble det urført relativt grundige løamasseundersøkelser med kvartærgeologisk kartlegging, sonderboringer og georadar målinger, samt geunnvannsundersøkelser innen et 8 km2 stort område ved Skarpdalen i Tydal. Bakgrunnen var et oppdrag for Trondheim Energiverk Kraft AS hvor NGU ble bedt om å foreta konsekvensutredning for grunnvannsforholdene og vurdering av overdekning i forbindelse med en planlagt overføringstunnel for vann fra Finnkoisjøen til Essandsjøen.
På oppdrag fra Norsk Hydro Produksjon AS er det sammenstilt kart over bunntyper og mektighet av antatt bløte sedimenter (marine/glasimarine sedimenter) i et område fra vest av Grip til Trondheimsleia utenfor Tjeldbergodden i øst. Kartene er laget på basis av NGUs og IKUs seismiske data, dels på grunnlag av allerede tolkede refleksjonsseismiske data, dels ved retolkning av eksisterende refleksjonsseismiske data.
Boringene viste at klebersteinen på Solem har en interessant utbredelse og at den er av gjennomgående god kvalitet for hugging. Men den inneholder mye talk-karbonatårer og sprekker - noe som indikerer at det kan være vanskelig å få ut tilstrekkelige mengder med bra blokkstørrelser. Følgelig betraktes enhver videre undersøkelse av forekomsten som et prosjekt med høy risoko for mislykket resultat. Det anbefales ikk flere undersøkelser før andre alternativer er bedre klarlagt.