148 results
Mikroskoperingen er utført i henhold til det nye standardoppsettet for Pukkregisteret. 9 tynnslip fra Hamarøy er blitt mikroskopert, 5 tynnslip av gabbro og 4 tynnslip av diabas. Tabell 1 viser fordelingen av de påviste mineralene. Vedlegg viser lokaliseringen av prøvene.
(Forkortet) Enkelte områder i Møre og Romsdal ligger svært utsatt til for store fjellskred og tilhørende flodbølger. Disse områdene er trolig de mest skredfarlige områdene i Norge. I et samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens naturskadefond, har NGU foretatt undersøkelser i Møre og Romsdal for å komme frem til metoder som kan estimere den reelle faren for fjellskred og flodbølger.
Et geologisk kart og snitt er tegnet over området rundt Åstaddalen på grensa mellom Asker og Bærum kommune. Området er gjennomsatt av forkastninger som går i NNV-SSØ retning og i NØ-SV retning. Dette har ført til at Askergruppens bergarter ligger i et stadig lavere nivå inn mot Åstaddalen. Kartet og snittet viser at jernbanetunnelen for linja mellom Asker og Sandvika vil gå i Askergruppens bergarter helt eller delvis fra 17840 m til ca 19075 og fra 16950 m til 17570 m.
Det er gjort undersøkelser av naturstein (svart diabas) og pukk vesentlig i området ved Skutvik i Hamarøy kommune. Andre kommuner det er gjort befaringer i er Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver for alders- datering av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein og til pukkformål. Resultatene fra pukkunderøkelsene vil bli sammenstilt i en annen rapport, og fra aldersdateringer i en publikasjon.
(Forkortet) Distribution of Al, Li and Na in granite quartz, South-Norway was estimated by LA-HR-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasama Mass Spectrometry) analysis of quartz at Monash University, Australia. The results are preliminary and remain to be confirmed at NGU with the analytical method that currently is under development. Therefore, the present conclusions are subject to the results obtained at NGU and accordingly should be evaluated conservatively.
Frie emneord: Arsen ; Barnehage ; Bergen kommune ; Trykkimpregnert trevirke ; Risikovurdering Arseninnholdet og barnehagejorden i de 85 barnehagene i Bergen som ble kartlagt og rapportert i mars 1999, er tre ganger høyere enn i byjorden i Bergen (Tabell 12, NGU-rapport 99.022). Den høyeste konsentrasjon av arsen i barnehagejorden (22mg/kg arsen fremkom i en blandprøve tatt i Stormyra barnehage. (Tabell 13, NGU-rapport 99.022).
Det er foretatt natursteinsundersøkelser i Troms i forbindelse med gjennomføringen av det geologiske fylkesprogrammet. Dette er et flerårig samarbeidsprosjekt mellom NGU og Troms Fylkeskommune som skal gi en oversikt over geologien i fylket, deriblant de mineralske ressurser. Natursteinsundersøkelsene har i denne omgang omfattet forekomster av skifer og ultramafiske bergarter, steintyper som tradisjonelt har vært og fortsatt er av viktighet innen fylket.
I forbindelse med prosjektet "Økt bruk av grunnvann" har Stranda kommune bedt NGU om bistand til å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde ved Hellesylt vassverk. Vannforsyningen i dag er basert på elveinntak i Sunnylvmoldskreddalen, dette ligger i et jordbruksområde med dyrehold. Vannet er til tider sterkt påvirket av aktiviteten i området. Det er undersøkt muligheter for grunnvann fra løsmasser i Sunnylvsmoldskreddalen.
XRF-analyses of products from beneficiation tests of Nakkan talc, made by OMYA GMBH, is described. The results are compared with earlier test-results from Nakkan and from the mine. The mineralogical compositions have been estimated from the chemical data. The purest talc products contain around 96-97% talc and, in addition, minor amounts of chlorite and carbonate. The carbonate-product "Mag 2" contains around 80% carbonate, 15% talc and 5% chlorite.
Etter ønske fra Joma Næringspark har ikke-metalliske mineralske ressurser blitt undersøkt i Røyrvik kommune. Undersøkelsene omfatter naturstein, kalk, kvartsitt, talk og grafitt. De tre sistnevnte ressurstyper er av såpass lav kvalitet/kvantitet at videre undersøkelser ikke anbefales, mens det er anbefalt oppfølgende undersøkelser av enkelte objekter på naturstein og kalk.
Basert på underlagsmateriale i NGU-rapportene 99.022, 99.049, 99.058, 99.062 og 99.077 og toksikologiske data anbefales følgende tiltaksgrenser for innholdet av arsen, bly og benso(a)pyren i jord eller sand i små barns lekemiljø: * Arsen: 20 m/kg jord * Bly: 150 mg/kg jord * Benso(a)pyren: 0.5 mg/kg jord * I alle barnehager og barneparker i kommunen (offentlige og private) bør jord eller sand i kontakt med trykkimpregnert trevirke fjernes i 1 meters bredde og 20-30 cm dybde og erstattes med ren
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene.
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene.
Innenfor et område ved Førneset-Vinkjellaren i Vestnes kommune er et område detaljkartlagt med tanke på bruk til murstein. Underkartleggingen er det skilt ut flere subsoner ut fra hvilken blokkstørrelse disse vil gi. Det kartlagte området representerer et meget stort reservegrunnlag. Den totale mektigheten er ca. 350 m og utstrekningen langs strøket er på minimum 1 km. I dybden kan en dersom det er ønskelig, gå helt ned til havnivå fra dagens bruddområde.
Forekomster av kvartsskifer iSnåsa og Lierne er undersøkt i områder som berøres av planer om utvidelse av fylkets nasjonalparker. I Snåsa opptrer drivverdige skifer i Imsdalen i et øst-vestgående belte inn mot svenskegrensen. Sannsynlige reserver opptrer i de vestlige deler av dette området, fra Lomtjønn i vest til Fjelltjønn i øst. Deler av disse forekomstene kommer i konflikt med nasjonalparkgrensene. Øst for dette området anser vi ikke skifersonen til å være av noen økonomisk interesse.
Det er gjort gravimetriske målinger langs to profiler i Kongsfjellet - Brunesbekken sørøst for Bleikvassli Gruver. Hensikten vår å se om gravimetriske målinger kunne indikere en større sulfidmalm på stort dyp. Komplisert geologi i måleområdet krever svært nøyaktig modellering for å indikere en slik malm. Modellforsøk med malmer på 10 og 20 mill. tonn (100 m dyp) gir anomalier som trolig er for små til å kunne identifiseres sammen med tyngdefeltet fra den øvrige geologien.
Gravity measurements have been carried out along 10 profiles in the region in between Naustdal and Engebø. The objective of the measurements was to detect new heavy bodies of eclogite and to map the extension to the depth of the known eclogite at Bygdahaugen. To confirm the ability of the gravity method, two profiles were measured across the known eclogite deposit in Naustdal. The size (depth) of this deposit should be estimated.
En karbonatsone på østsiden av Lyngen-halvøya i Troms fylke er kartlagt og evaluert. De forskjellige karbonattypene er vist på geologiske kart i målestokk 1:20 000. Dolomittmarmor utgjør hovedenheten i karbonatformasjonen. Underordnet forekommer en kalkspatmarmor-enhet av liten mektighet med opptreden nord for Lyngseidet. Kalkspatmarmoren er lys til medium grå, båndet, noe foliert, relativt finkornig og betydelig forurenset av biotitt, kvarts, granatholding sidestein og pegmatitt.
Norges geologiske undersøkelse er engasjert av Åfjord kommune til å bistå med prøvepumping av grunnvannsbrønner ved Melan og Elvemo. Brønnene er planlagt brukt som ny vannkilde til Åfjord komm. vannverk som har et vannbehov på 12 l/s I januar og februar i år ble det boret to skråbrønner ved Melan og to skråbrønner ved Elvemo. Brønnene ble først testpumpet separat i ca. en uke. Brønnenes samlede kapasitet inklusiv tidligere borede brønner ved Melan ble målt til 27 l/s.
(Forkortet) Som en videreføring av arbeidet med oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i en del kommuner i Nordland fylke, er det innledet et samarbeid mellom Narvik kommune og NGU. I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med hensyn til kvalitet for byggetekniske formål og hvor viktige de er som byggeråstoffressurs både lokalt og regionalt. Resultatene presenteres i form av tekst og tematiske kart.
Det er utført grunnvannsundersøkelser ved seks lokaliteter i Voss kommune. Bakgrunnen for undersøkelsene var knyttet opp mot behovet for ny forsynings- kilde eller en reserve til dagens kilde. Feltbefaring ved samtlige lokaliteter samt grunnboringer ved tre av disse viste at det er mulig å ta ut ønsket mengde grunnvann fra løsmasseavsetninger ved Oppheim og Evanger.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert de geologiske og hydrogeologiske forholdene i forbindelse med planer om produksjon av mineralvann fra en fjellbrønn ved Sørhøy gård i Overhalla kommune. Brønnen ligger nær gårdsbebyggelse og er omgitt av dyrket mark. Det er registrert 3-5 m løsmasseoverdekning bestående av marin leire. Berggrunnen i området er dominert av kvartsitt, glimmerskifer og dioritt. Brønnen har kapasitet på 4000-4500 l/time.
Det har blitt utført permroll separasjon og hvithetsmåling av rågods, magnetisk og umagnetisk fraksjon på talkrik kleber fra Grunnes, Nyeng, Steien og Brokskardet kleberforekomster i Troms. Disse er de mest talkrike forekomstene som er kjent i fylket. Alle forekomstene er små og svært overdekket. Grensene mot sidebergartene er ikke blottet og noen intern sonering kan heller ikke studeres. Prøvene ble knust til kornstørrelse mellom 0.1 til 0.25 mm.
På oppdrag fra Kystverket 5. Distrikt er det utført batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og grabbprøvetaking i Risøyrenna i Andøy kommune. Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe grunnlagsdata i forbindelse med mudring i området. Resultatene er presentert i form av batymetrisk konturkart, konturkart over bunn av sandige sedimenter og tykkelse av sandige sedimenter, og konturkart over minimumsdyp til fjell.
Rapporten gir en oversikt over arbeidsoppgaver, personellressurser og intern organisering. Det gis en status for databaser ved årets utløp og en beskrivelse av aktiviteten i 1998 fokusert på fordeling av ressurser på ulike aktiviteter. En økonomisk oversikt over faggruppens driftskonti kommenteres spesielt. Det gis videre en oversikt over skriftlig og muntlig produksjon de siste årene og en detaljert oversikt for 1998.
Frie emneord: PCB ; Skjold skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 23 steder jevnt fordelt ut over skolegården ved Skjold skole (figur 1). Det er ikke tatt prøver der jorden var asfaltert. Fra hver prøveplass ble det tatt en prøve på ca. 1/2 kg. mineraljord etter at gresslaget var skåret bort. Prøvene ble lagret på gassflasker og samme dag send i en nedkjølt tilstand til Tauw Milieu Laboratorium i Nederland for analyse av polyklorerte bifenyler (PCB).
Det er utført undersøkelser av marine skred- og sedimentasjonsprosesser i utvalgte deler av Trondheimsleia og Trondheimsfjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og korte kjerner. Ett av formålene med undersøkelsen har vært å kartlegge skredfare, som kan påvirke plassering av en gassrørledning mellom Tjeldbergodden og Skogn. Fire områder er pekt ut som spesielt skredutsatte.
Denne rapporten gjennomgår noen av muilghetene for mineralkarakterisering ved bruk av mikroskopi og billedbehandling. NGU har for tiden et RGB videokamera tilknyttet et mikroskop som er koblet til en Matroz Framegrabber installert i en Pentium II 450 mhz PC. Til billedbehandling brukes programemt KS 300. KS 300 kan ta inn alle typer grafiske billeder, enten direkte fra mikroskop via "framegrabber" eller som importerte filer fra en skanner eller SEM.
På oppdrag for Norsk Stein A/S og Kon-Sul as er det utført en undersøkelse av forekomsten Berakvam i Suldal kommune. Norsk Stein A/S driver i dag et større pukkuttak innenfor deler av forekomsten. Formålet med oppdraget har vært å få undersøkt om berggrunnen i området nord for eksisterende uttak er egnet for pukkproduksjon, og om mulig få registrert variasjoner i berggrunnens mekaniske egenskaper. Innenfor det nye området dominerer en mørk mylonittisk gneis.
Området som beskrives i denne rapporten ligger innenfor kartblad Møsstrand 1514 IV, og den aller østligste del av kartblad Songavatnet 1414 I. Området kan deles i to, geologisk atskilte deler,et område øst for Kalhovdforkastningen, og ett vest for denne. Øst for forkastningen opptrer bergarter tilhørende Bandaksgruppen, som består av omdannede sandsteiner, basalter og ryolitter. Disse er gjennomsatt av granitter.
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene.
Det er utført georadarmålinger ved 11 lokaliteter i Elverum. Undersøkelsene inngikk som forstudier i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser i området. Formålet med målingene var å kartlegge dyp til grunnvannsspeil samt mektighet og sammensetning av løsmasser i mettet sone. Ved de fleste lokalitetene har det vært mulig å påvise løsmassesammensetning og dyp til grunnvannsspeil og morene/fjell.
Manual for precipitation sampling on a monthly base carried out to study the atmospheric input of elements to the Barents Prosject Survey area. Description of; the precipitation sampler, set up of precipitation station, procedure for precipitation sampling summer and winter, procedure for taking the montly sub sample from each station.
Forekomsten av glimmerskifer ved Kvemo i Lierne kommune ble befart, og ett kjerneboringshull på 20 meter ble satt og boret i september-99. Befaring på stedet og borkjernene viser at Kvemoskiferen er av meget homogen karakter, der samme skiferkvalitet opptrer i en mektighet nær 25 meter. Kvartsårer bidrar sporadisk til å ødelegge skiferkvaliteten, men opptrer ikke i særlig stort omfang (anslagsvis 10-15% av forekomsten).
Confidential until 19.10.2006
Forkortet The ca. 2000 MA Tulomozerskaya Formation, Russian Karelia, representests the most 13C-rich carbonates (up to +18%)which have ever been reported. The implication of this excursion for our understanding of the coeval global geodynamic carbon cycle is not clear, but the interpretation of the maximum....
Georadarmålinger har vært utført 4 steder i Romsdalen. Hensiktem med målingene var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser gir et kaotisk refleksjonsmønster og viser ingen lagdeling. Ved Grytten indikeres et betydelig innslag av blokker i massene. Ved Remmem ser en skredets utbredelse (front) og overgangen til upåvirkede elveavsetninger.
Langs jernbanetraseen mellom Holm og Nykirke finnes følgende bergarter: -Ringerikesandstein (eldst); -Askergruppen; skifer, sandstein og konglomerat -B1formasjonen; basaltiske lavastrømmer med mellomliggende lag av sedimenter, tuff og agglomerat -Rombeporfyrlavastrømmer med mellomliggende sedimentlag (yngst) Bergartene danner en lagserie med generell strøkretning NNV og fall på 10-20 prosent mot vest. I tillegg finnes det et mindre antall eruptivganger- og kropper.
NGU hra utført VLF-målinger innenfor fire områder i Hareid kommune. Hensikten med målingene var å kartlegge eventuelle sprekkesoner i fast fjell med tanke på eventuell grunnvannsforsyning. Målingene har i alle de fire undersøkte områdene gitt anomalier hvor anomaliårsaken mest trolig er sprekkesoner.

Pages