7 results
I forbindelse med Nesset kommunes planlegging av vannforsyning fra fjellbrønner har NGU utført VLF-målinger ved Meisalstranda, og VLF- og refraksjonsseismiske målinger ved Ranvik. Ved Meisalstranda ble det påvist to soner hvor topografien indikerer at anomaliårsaken trolig er sprekkesoner. Ved den vestligste sonen indikerer både topografi og måledata at overdekket kan være av betydelig mektighet.
Det er utført georadarmålinger langs 4 profiler i Sunnylvmoldskreddalen ved Hellesylt i Stranda kommune. Hensikten med målingene var å kartlegge grunnvannsspeil og løsmassenes mektighet og sammensetning. Målingene inngikk i prosjekt "Økt bruk av grunnvann" som har til hensikt å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde bl.a. ved Hellesylt vassverk. Resultatene av georadarmålingene ble benyttet for å optimalisere etterfølgende borehullsplasseringer.
(Forkortet) Enkelte områder i Møre og Romsdal ligger svært utsatt til for store fjellskred og tilhørende flodbølger. Disse områdene er trolig de mest skredfarlige områdene i Norge. I et samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens naturskadefond, har NGU foretatt undersøkelser i Møre og Romsdal for å komme frem til metoder som kan estimere den reelle faren for fjellskred og flodbølger.
I forbindelse med prosjektet "Økt bruk av grunnvann" har Stranda kommune bedt NGU om bistand til å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde ved Hellesylt vassverk. Vannforsyningen i dag er basert på elveinntak i Sunnylvmoldskreddalen, dette ligger i et jordbruksområde med dyrehold. Vannet er til tider sterkt påvirket av aktiviteten i området. Det er undersøkt muligheter for grunnvann fra løsmasser i Sunnylvsmoldskreddalen.
Innenfor et område ved Førneset-Vinkjellaren i Vestnes kommune er et område detaljkartlagt med tanke på bruk til murstein. Underkartleggingen er det skilt ut flere subsoner ut fra hvilken blokkstørrelse disse vil gi. Det kartlagte området representerer et meget stort reservegrunnlag. Den totale mektigheten er ca. 350 m og utstrekningen langs strøket er på minimum 1 km. I dybden kan en dersom det er ønskelig, gå helt ned til havnivå fra dagens bruddområde.
Georadarmålinger har vært utført 4 steder i Romsdalen. Hensiktem med målingene var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser gir et kaotisk refleksjonsmønster og viser ingen lagdeling. Ved Grytten indikeres et betydelig innslag av blokker i massene. Ved Remmem ser en skredets utbredelse (front) og overgangen til upåvirkede elveavsetninger.
NGU hra utført VLF-målinger innenfor fire områder i Hareid kommune. Hensikten med målingene var å kartlegge eventuelle sprekkesoner i fast fjell med tanke på eventuell grunnvannsforsyning. Målingene har i alle de fire undersøkte områdene gitt anomalier hvor anomaliårsaken mest trolig er sprekkesoner.