250 results
En oversikt over Jotundekkets anorthositt-forekomster i Nord-Hordaland og Indre Sogn.
Det er utviklet en metode til kjemisk bestemmelse av fordelingen av jern bundet til magnetkis, svovelkis og bergart i en kisprøve. Metoden bygger på en tretrinns ekstraksjon med saltsyre, svovelsyre, salpetersyre og kobber- sulfat. Forsøkene er utført på prøver fra Skorovas Gruber og Røros Kobberverk. Metoden gir gode resultater.
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Spregning av veiskjæringer langs ny E6 har sansynligvis skadet en brønn med tilsig fra kalksteinsfjell. (se også rapport 80061 II, 22.10.80).
Etter henvendelse fra Selbu kommune har NGU utført en objektrettet detalj- undersøkelse av en sand- og grusforekomst på Moslett. Hensikten med under- søkelsen var å vurdere om en begrenset del av en større breelvavsetning var egnet som uttakssted for sand og grus. Undersøkelsene besto i detaljert snitt- graving og prøvetaking. Feltresultatene er bearbeidet ved NGU. Det aktuelle området synes å være godt egnet som uttakssted.
Breelvavsetningen ved Bratsberg kirke består hovedsakelig av middels/fin sand. Denne ligger dels på sterkt forvitret fjell, dels på marine silt/leir- sedimenter. Avsetningens mektighet er gjennomsnittlig 5 meter. Infiltrasjonskapasiteten er vurdert på basis av empiriske permeabilitets- verdier.
Uttak av borplass i kambro - siluriske skiferbergarter, gjennomsatt av permiske intrusivganger, for vannforsyning til nybygg med bl.a. staller for 25 hester.

Pages