250 results
Undersøkelsesboringer i forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Hennisand til Nes kommune gav ikke gunstige resultater. Avsetningen er grunn over leire, ca. 10 m, med meget jern og høyt klorinnhold i grunnvannet.
Det ble målt på i alt 30 kartblad i målestokk 1 : 50 000, hvorav 12 ble ferdigmålt. I alt 10 anomalier med over 600 i/s ble registrert og er beskrevet særskilt. Anomali 296 anbefales undersøkt nærmere ved radio- metriske målinger i området. Kartbladene Frafjord, Høle, Lyngsvatnet, Lysekammen, Strand og Vindafjord anbefales målt radiometrisk med heli- kopter da grunnfjellsgranitten (Porfyrgranitten) i området viser relativt høy bakgrunnsstråling.
Det var ønsket vann for vanning av en planlagt glattkjøringsbane. Alternativ boreplass ble tatt ut, men det ble anbefalt å ta vann fra et nærliggende tjern.
Fourierspektra er benyttet til bestemmelse av dyp til basement og Curie iso- term. Algoritmen består av et batchprogram med en 150x150 matrise som data- base, og et interaktivt program. Samplingsrutinen er manuell der feltverdier blir lest fra aeromagnetiske kart. Deler av Midt-Norge, Nordland og konti- nentalsokkelen er blitt behandlet.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til Træna kommune.
Nedsetting av grunnvannsbrønner i forbindelse med vannforsyning til Bjørhusdal industrifelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til hønseri.
Undersøkelsen omfatter 2 seismiske profiler i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging. Fjelldyp fra 15-60 meter er registrert. Undersøkelsen tyder på at en har forskjellige løsmassetyper i området. En har gjennomgått to sjikt i løsmassene. Dyp til vannmettet materiale varierer fra 8-15 meter.
Tyngdemålingene over ultrabasitten ved Opdøl i Vistdal viser at bergarts- kroppen kan ha vesentlig større utstrekning under overflaten i øst-vest retning enn blotningen viser. Mektigheten mot dypet kan være opp til 200 m.
I forbindelse med utbygging av grunnvannsanlegg på Langholmen i Hittersjøen utførte N.G.U. endel undersøkelsesboringer, med anbefaling om plassering og utforming av en rørbrønn.
Rapporten legger frem resultater fra befaringer av Statens bergrettigheter i Vesterålen og Lofoten gjort i 1978-79: Kaldjord/Lonkanfjord, Matmoderen, Napp, og Eggum på jern (magnetitt) og Kjellbergvik på molybden. Av disse ble ikke skjepene på Napp og Eggum funnet. Det ble dessuten foretatt en befaring av magnetittforekomstene på Smorten og gjort mislykket forsøk på å finne hematittforekomstene på Vestpolltind. Rettighetene til begge disse feltene ligger i private hender.
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og Cd. Analyseresul- tatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger redusert inn på A4-format.
Nedsetting av grunnvannsbrønner i forbindelse med Bjørhusdal industrifelt.
Statens bergrettigheter i Borkenes-området, Kvæfjord, er nå undersøkt med geologisk kartlegging, ystematisk prøvetaking og diamantboring. Berg Gruve, som er undersøkt i detalj, er en sulfidforekomst av disseminasjonstype i silifiserte amfibolgneiser på grensa mot en granittisk intrusjon. Kobberkis og magnetkis er hovedmineralene, men bornitt og andre kobberrike sulfider finnes også. Gedigent kobber er også funnet. Inntil 83 ppm sølv er funnet, og bornitt er det viktigste sølvførende mineral.
Det var ønsket grunnvann til bolig og butikk. Det ble frarådet å bore etter vann p.g.a. forurensningsfare. Bergarten i området er granitt.
Hensikten med undersøkelsen var å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet i en tunelltrase'. Et kontrollprofil ble senere målt langs en fjellskjæring i nærheten. Ekstremt lave lydhastigheter viser seg å kunne forekomme i fjell som anleggsteknisk er ganske brukbart. (Rapporten omhandler også resultatene for oppdrag 1685).
User's manual for the finite element program TURAM is described. With the program we can calculate theoretical anomaly curves for real geological two- dimensional structures in the field of a line source (Turam cable). The program is user oriented and it generates the finite element grid auto- matically.
Undersøkelsen omfattet et ca. 2 km2 stort område syd for Geitvann bly- forekomst. Det fremkom IP-anomalier i tre adskilte områder langs den mineraliserte kalksonen. Den mineraliserte sonen ved hovedskjerpet hvor de rikeste Pb-gehalter er funnet, ser ut til å ha en begrensing langs strøket på ca. 200m. De bor- hull som tidligere er boret på denne sonen er tydlig påsatt på feil side av utgående, og kun nye borhull vil klargjøre sonens utstrekning mot dypet.
Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge en mineralisert sone på nordsiden av Njuovcokka samt å lete etter andre hittil ukjente soner i det overdekte området. Det ble utført VLF- og magnetiske målinger over et ca. 6 km2 stort område. VLF-målingene ga indikasjoner på flere til dels sterkt ledende soner med øst-vestlig utstrekning, hvorav flere også ga magnetiske anomalier.
Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område øst for Røros tettsted. Det ble utført både magnetiske-, elektro- magnetiske og radiometriske målinger over et ca. 200 km2 stort område. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Resultatene fra de magnetiske og radiometriske- og radiometriske målingene er automatisk tegnet på NGU's Calcompplotter etter behandling i regnemaskinen.
Rapporten omhandler geologiske undersøkeler av tilløps- og utløpstunnel til Kolsvik kraftstasjon. Tunnelen skjærer gneisbergarter vest for og deler av Bindals-granitten. Undersøkelsene var konsentrert om gangbergartene som intruderer gneisene. Det er gjort målinger av radioaktivitet som ga ca. 200 i/s i intrusivbergartene og lave verdier i gneisene. Små mengder scheelitt ble funnet ved hjelp av UV-belysning knyttet til skarnsoner. 5 prøver av gangbergartene er analysert på gull.
En rekke bekkesedimentanomalier på bl.a molybden på Romeriksåsene var grunnlag for oppfølging. 6 områder fra Nittedal til Grua er undersøkt. Av seks undersøkte anomale områder førte to til funn av molybdenmineraliseringer, de fire andre må trolig tilskrives andre kjemisk/fysiske årsaker. Ingen av de to mineraliseringene som er funnet har økonomisk interesse. I tillegg er bergarter og omvandlingsfenomener i og rundt Øyungengranitten beskrevet.
I Skrukkelia området er det, med utgangspunkt i bekkesedimentanomalier påvist to større områder med molybdenglans-mineraliseringer av porphyry type. Aurtjern mineraliseringen ligger i gneiser nær kontakten til Aurtjern granitten som er en uavhenging permisk intrusjon inne i de prekambriske gneisene. Mineraliseringen er undersøkt med 7 borhull, men analyseresultatene foreligger ikke ennå. Osttjern mineraliseringen ligger 500 m sør for granitten i prekambriske bergarter.
Rapporten omhandler resultater av geologisk feltarbeid utført i aug. 1979 i tre områder: Orrefjell, Leirvassfjell og Kistefoss / Voll i Salangen og Bardu, Troms. Formålet med feltarbeidet var en nærmere kartlegging av Orrefjell-granitten samt diamantboring med Pack-sack utstyr av Orrefjell uranforekomst. Uran- anomalier fra helikoptermålinger i 1978 i Kistefoss / Voll området ble fulgt opp med scintillometer på bakken og prøvetatt.
Utsett av peilerør og gjennomføring av pumpeforsøk i forbindelse med klar- legging av influensområdet for grunnvannsuttaket på Matrand fra løsmassene i Området.
Undersøkelser som omfatter jordbunnsbeskrivelse, seismikk, undersøkelses- boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført på Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av grunnvannsforsyningen fra Grindals moen.
Undersøkelsesboringer utført i forbindelse med plassering av en ny rørbrønn i løsavsetningene ved Mjøsa, for mulig å unngå jerninnholdet som gjør seg gjeldende ved nåværende brønn.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning til tettstedene Matrand, Skotterud og Magnor i Eidskog kommune.
Det er gjort en kartlegging og prøvetaking av mineraliseringene i gullfeltet på Ringvassøya. Gullfeltet ligger i et overskjøvet grønnsteinsbelte som antas å ha kaledonsk alder. Mineraliseringen er knyttet til kvartsganger av små dimensjoner. De er fra dm til m tykkelse og et par titalls metre i utstrekning. To kryssende gangretninger finnes. Kvartsgangene i feltet anses foreløpig små og av liten økonomisk interesse.
Rapporten omhandler prøvetakning og forsøk med flotasjon av talk på Rieppe-malm. Talkinnholdet ligger på knapt 10% og talkkonsentratene ligger i beste fall på 60-75% talk. Dette kan indikere at det kan lages et salgbart talkkonsentrat. Flotasjonsforsøkene er gjort på Oppredningslaboratoriet på NTH og talkbestemmelsene er gjort på Geologisk Inst., NTH med diffraksjon.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til gårdsbruk.
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V og Zn. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-teg- nede kart, redusert inn på A4-format.
Bekkesedimenter fra 1 850 lokaliteter i 60 kommuner i Sørøst-Norge er ana- lysert for 31 elementer. Resultatene er bearbeidet og korrelert med dødlig- hetstall for hjerte-karsykdommer i den enkelte kommune eller samling av nabo- kommuner. Signifikante negative korrelasjoner opptrer for dødlighet og Sr, Fe, Ti og Mg. Noe usikre negative korrelasjoner er påvist for dødlighet og Zn, Ni, P og F.
Espe kvartsittforekomst i Ullensvang, Hordaland, ble sommeren 1979 undersøkt med henblikk på anvendelse til FeSi-framstilling. Bergartene i feltet; kvartsitt, leptitt og amfibolitt, kan antakelig korreleres med Telemark-suiten. Deler av forekomsten tilfredsstiller kravene til kvartsitt til FeSi. P.g.a. overdekket var det umulig ved overflatekartlegging og prøvetaking å danne seg et helhetsbilde av forekomsten. Videre undersøkelser i form av diamantboring og evt.
Rapporten omfatter avløpsvurderinger for mulige boligfelter.
Anvisning av borested for vannforsyning til kirkegård.
Uttak av borplass i permiske eruptivbergarter for grunnvannsforsyning til hytte med 30 sengeplasser.

Pages