17 results
Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område nord for Kautokeino tettsted i Finnmark fylke. Det ble utført magnetiske, elektromagnetiske, VLF og radiometriske målinger over et ca. 300 km2 stort område, i rapporten kalt Bidjovaggeområdet. Flyhøyde og profil- avstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til bygda Litlefjord.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark har NGU utført detaljert kvartærgeologisk kartlegging i deler av Karasjok kommune. Hensikten med undersøkelsene var å lete opp løsmasser som egner seg til veg- og betongformål. Karasjok kommune og Statens Vegvesen har stort behov for sand og grus. 2 års undersøkelser viser at det finnes få større sand- og grusavsetninger av god kvalitet. Tilstrekkelig grove elveavsetninger kan benyttes, men de har ofte et høyt sandinnhold.
32 kartblad ble målt i Øst-Finnmark. Det ble totalt funnet 12 anomalier, 7 middels sterke og 5 svake anomalier. Videre uranundersøkelser i området anbefales ikke.
I forbindelse med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms, med en prøvetakingstetthet på 1 prøve pr. 39 km2. Det er samlet inn prøver fra 183 lokaliteter. Fra hvert prøvepunkt er det samlet inn: bekkesedimenter, bekketorv, bekkemose, bekkevann, humus og morene. Denne rapporten beskriver de erfaringer som er gjort ved det geo- kjemiske feltarbeidet i Nordkalottprosjektet.
Lineamenter er tolket fra LANDSAT-bilder og topografiske kart i et område som dekker mesteparten av Finnmark. EDB-programmer for videre behandling av lineamentene er utviklet på NGU's HP-3000 anlegg, bl.a. digitaliseringsprogrammer, statistikkprogrammer, plotteprogram og griddeprogram. For Finnmarksvidda og Sørvarangerområdet er de enkelte lineamenthovedretninger griddet og presentert som konturkart.
Beskrivelsen finnes på kartet.
I samarbeid med utbyggingsavdelingen og kartkontoret i Finnmark fylke, ble det av NGU i 1979 prioritert kvartærgeologisk kartlegging i Repparfjorddalen. Etter at dette arbeidet var utført, foretok NGU's faggruppe for byggeråstoff og ingeniørgeologi kartlegging og kvalitetsvurdering av en del aktuelle sand -og grusavsetninger for å bestemme brukbarheten av disse til vei -og betongformål. Den ytterste delen av dalen, fra Skaidi til elvemunningen ble undersøkt i detalj.
Etter henvendelse fra Finnmark Jordsalgskontor og Alta kommune har NGU utført sand- og grusundersøkelser av utvalgte forekomster innenfor kommunen. I forbindelse med at grustaket i Sandfallet legges ned, ble Jordfallet og Nerskogen kvartærgeologisk kartlagt i målestokk 1:5 000, og undersøkt med hensyn på sand- og gruskvaliteter- og mengder. Undersøkelsene er utført ved hjelp av bl.a. traktorgraver, prøvetakende borutstyr (auger-) og seismikk.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til bygdene Isnestoften og Store Korsnes.
Hensikten med årets undersøkelse var å foreta IP-målinger over impregnasjons- malmen for å se om den hadde utstrekning ut over det som tidligere var kjent. Innenfor det undersøkte området framkom det to sterke IP-anomalier, men ut- strekningen på begge sider synes å være for liten til at de har økonomisk interesse. Målingene ga heller ikke indikasjoner på at de er utholdende mot dypet. For videre prospektering etter samme type malmer anbefales en kombinasjon av IP-og magnetiske målinger.
Undersøkelsen omfattet et ca. 2 km2 stort område syd for Geitvann bly- forekomst. Det fremkom IP-anomalier i tre adskilte områder langs den mineraliserte kalksonen. Den mineraliserte sonen ved hovedskjerpet hvor de rikeste Pb-gehalter er funnet, ser ut til å ha en begrensing langs strøket på ca. 200m. De bor- hull som tidligere er boret på denne sonen er tydlig påsatt på feil side av utgående, og kun nye borhull vil klargjøre sonens utstrekning mot dypet.
Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge en mineralisert sone på nordsiden av Njuovcokka samt å lete etter andre hittil ukjente soner i det overdekte området. Det ble utført VLF- og magnetiske målinger over et ca. 6 km2 stort område. VLF-målingene ga indikasjoner på flere til dels sterkt ledende soner med øst-vestlig utstrekning, hvorav flere også ga magnetiske anomalier.