19 results
Resultatene av bekkesedimentprøvetaking i Finnemarka sør for Tyrifjorden ga en rekke anomalier på molybden, bly og sink. Her beskrives sinkanomaliene, ved Sjåstad og Sagelva. Det ble ikke funnet mineraliseringer ved noen av anomaliene. De store utslagene for sink antas å skyldes utfelling fra bekkevann ved forandring i pH når det renner fra sure intrusiver og over i karbonatrikt miljø.
Uttak av borplass i vulkanske bergarter ( breksje, rombeporfyr m.m. ) for grunnvannsforsyning til enebolig og vanning av frukthave.
Etablering av grunnvannsuttak på Kilemoen medfører opprettelse av restriksjonssoner, blant annet m.h.t. sand -og grusuttak. For å få et bedre grunnlag for vurdering av erstatningsspørsmål og forsvarlig omfang av sand -og grusuttak nær pumpebrønnen, ble det i mai / juni 1980 foretatt 5 boringer med prøvetaking (prøveintervall 3 m.) innenfor sone II A, hvor sand -og grusuttak i henhold til forslag skal underlegges søknadsplikt til SIFF.
Det var ønsket vann til en bolig og et planlagt hyttefelt. Bergarten er skifrig kvartsitt. Boreplasser ble tatt ut.
Mineraliseringen ved Berg gruve og Haugset gruve består hovedsakelig av kobber -kis og svovelkis og ved Åsgruva kobberkis, sinkblende og blyglans. Erts- mineralene opptrer i eller i forbindelse med kvartsganger. Det ble ved målingene ikke funnet noen sammenheng mellom sonene i de for- skjellige gruvene. Ved Berg gruve og Åsgruva ga gruvesonene svake/meget svake anomalier. Sonen ved Haugset gruve ga ingen anomalier.
Vurdering av muligheter for grunnvannsforsyning til Verket. Fjell og løs- masser.
Uttak av boreplasser i kambro - silur - bergarter ( mest skifer ) for vann- forsyning til planlagt boligfelt med 23 hus. Endel intrusivganger kan gi de beste mulighetene for vannforsyning.
På Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse bør undersøkes nøyere. Fem anomalier er knyttet til breksjer og forkastninger, inkludert den store grunnfjells-breksjen. Undersøkelse av breksjer mellom Kongsberg og Kristiansand må vurderes. Et anomalieområde mellom Tyrivann og Langen (kartbl. 1613 I og 1613 II) bør undersøkes. I Hommegranittens nordgrense (kartbl. 1311 IV), ble det registrert flere anomalier. Hommegranitten vurderes målt med gammaspektrometer.
I forbindelse med statens rettigheter i Eiker kobberverk ble det utført VLF målinger i 1979. Oppfølging av anomalier har ikke gitt indikasjoner på andre mineraliseringer i området. Bergsgruva er en kompleks sulfidmineralisering i Kongsbergfeltets prekambriske bergarter. Cu og Zn er de viktigste økonomisk interessante elementer. Forekomsten anses som utdrevet. Åsgruva er en Zn-Pb mineralisering i en kvartsgang, den antas ikke å ha noen økonomisk interesse.
Del 3 av prosjektet O-78126 finnes i NGU rapport 85.084
I forbindelse med forskjellige veiarbeider, var det kommet klage til kommunen om redusert vanntilførsel til 3 brønner. Områdene ble vurdert, og eventuell ny vannkilde ble angitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til erstatning for ødelagte brønner.
Det er tatt ut borplasser i Drammensgranitt syd for Svelvik ( på østsiden av Dramsfjorden ) for grunnvannsuttak til vannforsyning forVerket. Antatt behov er ca. 3 500 l/t. Mulighet for uttak av grunnvann fra løsmassene i Svelvikruggen bør vurderes nærmere, men her vil lett kunne oppstå konflikter med sandtaksinteresser. Dessuten er det fare for forurensning fra overliggende bebyggelse og inn- tregning av saltvann.
Det er tatt ut 3 borplasser for å skaffe grunnvannsforsyning fra fjell til sportssenter som er tenkt bygd på Ringkollen. Forekomstens koordinater: 772709 769711
I en tidligere undersøkelse er det ved sørenden av innsjøen Væleren, 0.5 - 1.0 km nord for Ertelien, funnet en positiv tyngdeanomali av tilsvarende karakter som over norittpluggen ved Ertelien gruve. Formålet med målingene var å finne anomaliens utstrekning og størrelse mot nord langs Væleren. Sammenstilling av nye og gamle data viser at en anomalirygg strekker seg i nord-sør retning over området.
Etter henvendelse fra Ringerike kommune og i tilknytning til regional kvartær- geologisk kartlegging, senere også arbeidene ved Kvartærgeologisk forprosjekt, ble sand- og grusforekomstene Eggemoen, Hensmoen, Kilemoen og Grønnvollsmoen (Vallerstømoen) undersøkt med henblikk på vurdering av materialenes egnethet til byggetekniske formål. Resultatene viser at sand- og grusressursene i området representerer et volum på 400-600 mill.m3, hvorav Eggemoen alene utgjør 50%.
En rekke vannkilder for enkelthus/gårdsbruk er tørrlagt langs Lierelven jordvanningstunnel. Det søkes i rapporten å finne varige løsninger for erstatnings- grunnvannsforsyninger til de skadelidte, enten ved bruk av naturlige kilder, eller ved dypbrønnsboringer. Den sydlige del av tunnelen er enda ikke drevet. I rapporten gis en beskriv- else av problemer som kan ventes, både m.h.t. brønnskader og fjelltekniske problemer ved den videre tunneldrift.
Rapporten omfatter avløpsvurderinger for mulige boligfelter.