85 results
Vurdering av brønnskader i forbindelse med veianlegg, anvisning av nye bore- plasser.
Feltet ble undersøkt med befaring og prøvetaking. Vasskisforekomstene Grunnfjord og Norddalen er omtalt. Det sammer er antimonforekomstene Hårskoltan og Grunnfjord. Også Gamnes kisforekomst med kobber og sink og Sørdalshøgda-området er omtalt. Vurdering av forekomstene er gitt og kun Sørdalshøgda-området bør undersøkes nærmere. De andre forekomstene har ingen økonomisk verdi.
Anvisning av borested for vannforsyning til feriehjem.
Uttak av borplass i vulkanske bergarter ( breksje, rombeporfyr m.m. ) for grunnvannsforsyning til enebolig og vanning av frukthave.
Anvisning av boresteder for vannforsyning 17 steder.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig etter drenering av bore- brønn mot tunnel.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til i alt 12 boliger. Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til feriehjem.
Uttak av borplasser i gneis og glimmerskifer for vannforsyning til turist- senter/serveringssted. Forholdene synes noe ugunstige.
Uttak av boreplasser i kambro - silur - bergarter ( mest skifer ) for vann- forsyning til planlagt boligfelt med 23 hus. Endel intrusivganger kan gi de beste mulighetene for vannforsyning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket grunnvann som prosessvann til planlagt fabrikkbygg. Området er dekket av leire, og det er fare for saltholdig vann eller leirblakket vann. Boring frarådes.
Opplegg for innledende prøvepumping av borebrønner, Træna. Diskusjon av sprengning/høytrykkspumping av mislykte borehull. Tekstbilag: "Kapacitetsökning hos bergborrade brunnar genom högtryckspumpning", artikkel fra SGU og kommentar av Knut Ørn Bryn
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt campingplass. Bergarten er basalt. Boreplass ble tatt ut.
Det er tatt ut borplasser i gneisbergarter for å skaffe grunnvannsforsyning til spredt bosetting på øya Sekken.
Uttak av boreplasser for vannforsyning til eneboliger og gårdsbruk, i alt 14 forskjellige steder.
Hyttefeltet forsynes med vann fra en borebrønn, ca. 60 m. dyp, kapasitet ca. 1 500 l/t. I perioder er det behov for mer vann. Det bor i alle fall bygges et utjevningsbasseng, og ny boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til husholdningsbruk. Bergart var Nordmarkitt. Boreplass er tatt ut.
Målingene er ment som en komplettering og videreføring av tidligere målinger (Thoresen 1979). De undersøkte områdene består vesentlig av kambro-siluriske, eokambriske og grunnfjellsbergarter. Det er totalt funnet 39 anomalier hvorav en har spesiell interesse. Denne anomalien opptrer i en løsblokk av gneis og aktiviteten er målt til 7500 i/s. Analyseresultatet viser 799 ppm U og 3 ppm Th. Undersøkelsene er et ledd i oppfølgingen av de geokjemiske undersøkelsene langs fjellkjederanden.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til bygda Litlefjord.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Det var ønsket vann til en bolig. Bergarten er Nordmarkitt, forholdsvis grovkornet. Boreplass ble tatt ut.
Magnetiske målinger er utført i en del diamantborhull på Bersås og Meisingset. Måleforholdene er ugunstige da det i de fleste hull er påtruffet malmsoner som dominerer magnetfeltet. Bare i et par hull har målingene muligens gitt nye opplysninger.
Anbefaling om videre utprøvinger for grunnvannsforsyning til Vevelstad.
Del 3 av prosjektet O-78126 finnes i NGU rapport 85.084
Uttak av borplass i båndede gneisbergarter for vannforsyning til gårdsbruk. Forholdene synes gode, men det er en del forurensningskilder i området.
Eksisterende borebrønn, 65 m. dyp, var blitt forurenset, sannsynligvis fra løpegårdene for hundene. Ny boreplass ble tatt ut. Bergarten er gneis- granitt.
Det var ønsket vann til flere hytter på Kirkøy. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
I 1978-1980 ble det av Knut Gunnar Amaliksen i samarbeid med NGU foretatt kartlegging og prøvetaking av kvartsganger i Lyklingområdet for å oppnå en bedre forståelse for kvartsgangenes og gullets opptreden. Dette arbeidet ble utført parallelt med Amaliksens hovedfagsarbeide i det samme området. Rapporten gir en oversikt over gullgruvedriftens historie, Lyklingområdets geologi og av resultatene fra knakkprøvetaking.

Pages