266 results
Det var ønsket grunnvannsforsyning til to planlagte boligfelt, hver med vel 50 hus. Boresteder ble tatt ut.
Brønnboring i fjell ble vurdert for tre områder i kommunen. Bergarten skifter mellom kvartsitt og gneis. Boreplasser ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 20 planlagte boliger. To boreplasser ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det ble vurdert forskjellige områder for eventuelt grunnvannsuttak til Kirkøy. Forslag til undersøkelser blir gitt.
Det var ønsket vann til planlagt enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis, men det var ikke synlig fjell på tomten.
Det var ønsket vann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Vannforsyning bolig, Os.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Felles rapport med 0-75299 og 0-75301.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted.
Anvisning av borested for vannforsyning til to hytter.
Vurdering av grunnvannsforsyning til Stor-Fosna og Kråkvågøy.
Vannforsyning til en rekke husstander spredt i Tokke kommune.
Bilag 2 viser prøvenummerkart og prøvetatte områder med henvisning til forkjellige år og oppdragsnummer. Bilag 3 viser Mo-anomalier ved analyse av bekkesedimenter og bergarts- og oppdragsgrenser.
Vurdering av eventuell skade på kilde, Skjøttelvik. Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
Staulans sinkforekomst er beliggende ca. 7 km. sydøst for ferjestedet Forvik i Vevelstad kommune. Forekomsten ligger 1 km. syd for den fraflyttede gården Langkilen ved enden av Ytre Kilen i Visten. Fra gården går det en gammel sti på østsiden av elven opp til forekomsten, som ligger ca. 145 m.o.h. Området er ikke dekket av flyfoto, det finnes heller ikke nyere kart. I bergarkivet finnes noen karter som ble laget i forbindelse med prøvedriften i 1930-årene. De er imidlertid svært dårlige.
Høsten 1973 ble det utført en geologisk kartlegging av et område vest og syd for Friarfjord, Lebesby kommune i Finnmark. Arbeidet ble utført i regi av Norges Geologiske Undersøkelses Nord-Norge prosjekt og formålet med kartleggingen var å få klarlagt mulighetene for drivverdig skifer i området. Det kartlagte området er på ca. 55 kv.km. og er både lett tilgjengelig og godt blottet. For kartleggingen ble det brukt flybilder med målestokk ca.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut. Risikobetont boring.
En gammel gravet brønn var blitt forurenset. Rapporten gir en vurdering av om veiarbeid i nærheten hadde påvirket forholdene i negativ retning.
Grunnvannsforsyning til 3 gårdbruk i Maridalen, alle steder er bergarten Nordmarkitt. Boresteder ble tatt ut.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 500 l/min. Boringer i pkt. 1; 4043 64638, pkt. 2; 4043 64634 og pkt. 3; 4041 64649. Anbefalt vertikal rørbrønn ved pkt. 3.
Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsutnyttelse fra av- setningene syd for Lysern. Forholdene lite egnet, med liten vannførende mektighet av sand - grus over leire og fjell.
Forundersøkelser for grunnvannsforsyning til Fåvang tettsted i Tromsas deltaavsetning.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Anvisning av boreplass i fjell for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket grunnvann til vanning av banen. En borebrønn er i bruk til vanning. Bergart er Tønsbergitt. Boreplass ble tatt ut.
NGU var av utbyggingsavdelingen bedt om å bistå Verran kommune med geologisk hjelp i forbindelse med grusforekomstene i Verrabotn ved grensen til Sør Trøndelag. Kommunen ville ha en vurdering av mengden og kvaliteten til disse forekomstene med tanke på utnyttelse i relativt stor skala. NGU anbefaler at området kartlegges kvartærgeologisk og prøvetas på en slik måte at materialets anvendelsesmuligheter kan vurderes.
I forbindelse med planlegging av nytt vannverk for Havøysund ble det målt et seismisk profil på damstedet ved utløpet av Gurihållvatnet. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Særdeles lave fjellhastigheter er påvist, noe som indikerer sterkt oppsprukket fjell.
Anvisning av borested for vannforsyning til bebyggelse, Kjenn.
Anvisning av borested for vannforsyning til to hytter.
Arbeidet omfatter en geologisk undersøkelse i målestokk 1:50 000 av et område mellom Kvænangen og Alta. Hovedformålet med kartleggingen var å skaffe et geo- logisk grunnlag for de fra før kjente kobber-, jern, og uranforekomster og for å legge sammenheng mellom de økonomiske skiferforekomster i Kvænangen og "Altaskifer". Området omfatter middels metamorfe bergarter som utgjør den Kaledonske skyve- dekkekomplekset kalt Kaladekkekomplekset. Komplekset betår av 4 dekker.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
To alternative plasseringer av et eventuelt borhull ble tatt ut.
LESJA : 4 sonderboringer og 1 sandspiss (undersøkelsesboring) ble foretatt i løsmasser for å vurdere mulighetene for vannforsyning. BJORLI: Det ble foretatt en undersøkelsesboring ca. 100 m øst for krysset E-69/Rånavegen, samt i eksisterende rørbrønn sør for Bjorli stasjon. RÅNABYGDA: Vannforsyning til hytte/fritidsområde ble vurdert m.h.t. uttak av vann fra boringer i fjell.
Anvisninger av borested for vannforsyning til 9 boliger, Sentvedt.
Forundersøkelser for fellesvannverk,antatt behov ca. 1500 l/min. Det kan tas ut mindre grunnvannsmengder ved vertikal rørbrønn i området (0398,9-6440,7 ), men vannkvaliteten var mindre god og utbygging frarådes.

Pages