266 results
Anvisninger av borested for vannforsyning til anleggsområde, 40 p.e.
Anvisning av borested for jordbruksvanning til gårdsbruk.
Grunnvann er alternativ i forbindelse med vannforsyningen til Vang. Det er gjennomført seismiske målinger, boringer og gravinger i nedre del av Flakstadelvas delta. Avsetningen har liten utnyttelsesgrad, fordi den vannførende sone over underliggende leire har liten mektighet.
Vannforsyning til Rondablikk Høyfjellshotell.
En brønn skutt ned i fjell ble ødelagt ( tørrlagt ) etter at en kloakk- grøft ble skutt ut i veikanten. Det er sannsynlig at sprengningene i kloakk- grøften har drenert brønnen.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et landsted. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Anvisninger av to borested for vannforsyning til 3 feriesteder.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et landsted. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Forurensninger og transport av tungmetaller i vannsystem som drenerer Fløttumgruven i Singsås er kartlagt. Bare gruvebekken fra Fløttumgruven til Stora Sandåa er vesentlig forurenset. Grovt regnet har en funnet at forurensningen fra Fløttumgruven til Forra utgjør omkring fem prosent av Orvas forurensning til Glomma.
Rapporten omhandler et geofysisk måleoppdrag fra helikopter over Harsjøfeltet vest for Røros. Det ble utført magnetiske- og elektromagnetiske målinger over et 85 km2 stort område, og tilsammen ble det fløyet 510 km profil. Som kart- og navigasjonsgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:15 000 benyttet, og resultatene fra målingene er også tegnet ut som kotekart i sammemålestokk. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 150 meter.
Undersøkelser i forbindelse med eventuell grunnvannsforsyning fra løsavsetninger langs Drammenselva, til industriområde på Loesmoen ved Stokksund. Boringene viser lite gunstige forhold. Dypeste boring 45 m.
Vannforsyning bolig, Vågseidet.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til campingplass og fritids- bebyggelse.
Boring frarådet pga. forurensningsfare fra søppelplass. Plass ble likevel anvist dersom boring ønskes.
Det var ønsket en generell vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning på Vasser. Tre områder ble mer konkret vurdert. Grunnvann fra fjell og løsmasser ble vurdert.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 100 l/min. Anbefalt 4" vertikalt neddrevet rørbrønn ved pkt. 2 ( 3932 64365 ) og magasinanalyse. Marginale forhold, muligens med saltvannsrisiko.
Rapporten består av kjernebeskrivelser for diamantboringene i Bruvannsfeltet 1975: 23 hull og 1 bomhull, totalt 3215 m.
Anvisning av nytt borested for vannforsyning til gårdsbruk. Det er tidligere boret et mislykket hull.
Befaringen av forekomstene er ment som en innledning til kommende større prospektering i dette området. Rapporten tar først for seg den regionale geologien, og går deretter inn på de enkelte forekomster. Mulig anvendelse av geofysiske målemetoder blir også diskutert. Det konkluderes med at et mer detaljert geologisk kart enn det som eksister- er må være grunnlaget for den videre prospektering etter nye forekomster, og det foreslås en mer utstrakt bruk av geofysikk.
Anbefaling om videre boring/sprengning i mislykket borehull. Hjelper ikke det, må nytt hull bores etter anvisninger i rapporten.
I forbindelse med nytt vanninntak til Skreia, var grunnvann et alternativ. Under befaring i området ble det foreslått undersøkelsesboringer i Ytre del av Lenaelvens delta i Mjøsa, og i løpet mot Skjæpsjøen fra syd.
Smøråsen/Tørråsen og bly-sinkforekomster opptrer som en synk, en dagstrosse og flere røsker. Det har vert drift og oppfaringsarbeider ved forekomsten siden 1880 årene. Etter avtale med HISU er det utført følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og av fast fjell og geo- fysiske forsøksmålinger med VLF.
Vurdering av muligheter for vannforsyning til Kongsvoll fjellstue. Dårlige muligheter i fjell, bedre i løsmasser. Kan evt. lage kunstig infiltrasjons- grøft fra Driva.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Vannforsyning boligfelt Eiknes.
Rapporten omhandler reiser og besøk i forbindelse med starten av uran- prosjektet bl.a. i Sverige (SGU) og Finnland. Videre også til Tyskland, Skottland, England og Orkenøyene. Det finnes også resultater fra endel prøve- målinger med forskjellig utstyr både for bilmålinger og målinger med hånd- instrumenter.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 hytter. Borested ble tatt ut. Bergarten i området er sandsten.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Felles rapport med 0-75300 og 0-75301.
Vurdering av skadevirkninger på omkringliggende brønner ved svært store vann-uttak fra herr Fjelltuns borebrønn.
Det er gjort strukturgeologiske tolkninger av tre forskjellige flyfotoopptak over Rånaintrusjonen: Sort-hvit, farge og infrarød. Bind I sammenligner og kommenterer resultatene oppnådd. Bind II består av individuelle tolkningskart for hver av billedtypene på samtlige fem blad i M:1:10 000 over Rånaintrusjonen. Bind III består av flybilder med foil overlegg, tre utvalgte eksempler på tolkningen av billedtypene.
Vannforsyningen til gården kommer fra en stor, åpen dam, med dårlig vann- kvalitet. Forslag til diverse tiltak for å bedre vannkvaliteten blir gitt.
Vannforsyning til Kongshaug Folkehøgskole.
Kommentarer til seismiske målinger i forbindelse med sikring av grunnvann.
Det er utført kvartærgeologisk kartlegging i M 1:20 000 i et større område omkring Gjøvik by. Området vil senere inngå som en del av kartblad Gjøvik 1816 I, M 1:50 000. Arbeidet er utført av NGU i samarbeid med regionplan- kontoret for Gjøvik-Toten-Land-Etnedal. Det er tatt prøver og analysert for kornfordeling av materiale mindre enn 19,1 mm, geokjemi på finfraksjonen og bergartstellinger i fraksjonen 4,8 - 8,0 mm. Feltarbeidet er utført av B. A. Follestad og H. Sveian.

Pages