266 results
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov Forsand ca. 250 l/min. og Helle ca. 150 l/min. Utprøvet 2 pkt. ved eksist. vannkilde (brønn i grustak) for Forsand, god kapasitet på akviferen, saltvannsfare. Pkt. i Åsendalen viste ugunstige forhold. Ekst. brønn anbef. forsterket med vann fra prøvespissen & høydebasseng. I Helle boret to punkter, ugunstig pga. stein. Anbef. nye undersøkelser, men i betraktning av lite behov foreslås gravet brønn eller horisontal rørbrønn m/ masseskifte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte, Hurum.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for hagevanning.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en eller to eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til tre gårdsbruk, Elverum.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Forekomsten var i drift før arkeologiske funn av klebersteinsgryter i 1969. I 1972 foretok NGU en geologisk undersøkelse av forekomsten med tanke på ny drift utenfor de arkeologisk interessante feltene. Denne rapporten inn- eholder resultater fra kjerneboringer sommeren 1974. Boringen har vist at det er tilstrekkelige mengder av restaureringsmateriale til Nidaros Dom- kirke i uoverskuelig framtid. Kvaliteten er blant det beste som er kjent i Norge.
Tre alternative borplasser er anvist for vannforsyning til hyttefelt, Langebåt.
Statusrapport databånd flymagetiske målinger 1973 over Vøringplatået.
Forundersøkelser med sikte på uttak av ca. 500 l/min. til kjølevann i industriproduksjon. Grunne avsetninger og gravet brønn er anbefalt.
Vannforsyning bolighus, Rauland. Boring i steiltstående kvartsitt.
To alternativer ble tatt ut for plassering av et eventuelt borhull.
Anvisning av borested for vannforsyning og hagevanning, Drøbak.
Utskriving av adresselapper på UNIVAC (RUNIT).
Borplass ble anvist, men det ble presisert at boringen er risikobetont. (Grønnskifer).
Vannforsyning boligfelt, Bjørøya.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte (r), Svelvik.
En rekke grunneiere hadde klaget over at brønnene var blitt dårligere etter at Tokkeverkene hadde skutt ut tunneler i området. Det ble vurdert om tunnelene hadde noen påvirkning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Felles rapport med 0-75299 og 0-75300.
- Skulle lokalisere løsmasseavsetning som kunne anvendes som resipient for deponering av fast avfall. - Befaring ble foretatt og kornfordeligsprøver ble tatt. - Kun en lokalitet - Hessdalen - kan sies å ha noen interesse for videre planer, men også her setter geologiske forhold klare begrensninger.
Generell beskrivelse av FARRISKILDEN.
Vannforsyning bolig, Hjelmås.
Anvisning av borested for vannforsning til bolig.
Vannforsyning bolig, Leirvåg.
Vannforsyning boliger, Hagavik.
Det var ønsket vann til vanning av grønnsaker. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket vann til en enebolig. Det ble frarådet å bore her, pga. forurensningsfare. Bergarten i området er sliregneis.
Stavanger Staals undersøkelse av Bruvannsfeltet 1971-75 omfattet diamant- boring av 91 hull, tilsammen 24.743 m. Rapporten fremlegger en geologisk beskrivelse av kjernen fra disse boringer samt en nybeskrivelse av fra tre hull boret i 1960.
Anvisning av borested for vannforsyning til skip i opplag.
Rapporten omhandler geofysiske målinger fra helikopter over et ca. 250 km2 stort område ved Masi i Kautokeino kommune, Finnmark fylke. Det ble utført magnetiske og elektromagnetiske målinger og målehøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 200 meter. Resultatene er fremstilt som kotekart i målestokk 1:20 000. Som navigasjonsgrunnlag og kartgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:20 000 benyttet.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested til vannforsyning for 6 hytter.
Vannforsyning gardsbruk, Mongstad.
Boreplassanvisning til vannforsyning til 8 hytter.
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert.
Grunnvannsforsyning til 3 steder i sydlige del av Nordmarka. Boreplasser ble tatt ut.
Grunnvannsundersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning til Sykkylven. Forholdene er noe kompliserte på grunn av torv, og infiltrasjons- forhold. Dessuten er bruksinteressene i området sterke og variable.

Pages