252 results
Vannforsyning boliger, Lekvenvågen.
Vannforsyning bolighus, Ytre Vinje. Bergarten er kvartsitt.
Det var ønsket grunnvann til endel hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er granitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er ut- ført av NGU i Nordland fylke i 1974. Susendalen i Hattfjelldal; en større sone av meta-arkose som følger dalen fra Finnbakken SØ-over mot svenskegrensen ble kartlagt. Her er flere gamle brudd. Kartleggingen ble utført for å få en oversikt over mulige skiferpot- ensialer i dalen. Felt ved Valli ble detaljundersøkt. Feltet kan ikke av- vises før vurdering vurdering av skifer under løsmassene.
Omhandler undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med utnyttelse av grunnvann fra løsavsetningene vest for Andestadvannet som alternativ vannforsyning til Sykkylven.
En mikrosondeundersøkelse foretatt i mai 1972 på tre borekjerneprøver, av sulfidførende periododitt, fra Bruvannsfeltet ga bl.a. følgende resultater: Olivin(9 analyser): 0.11-0.19% Ni, 9.7-11.4% Fe, 27.8-31.1% Mg, 18.2-19.8% S, Fo 80-83 . Pentladittflammer i magnetkis(5 analyser): 25.3-32.3% Ni, 0.2-0.4% Co, 31.9-38.9% Fe, 29.7-35.0% s. Magnetkis(7 analyser): 0.02-1.57% Ni, 58.3-63.0% Fe, 35.0-40.1% S, (Fe+Ni): s 0.85-1.01.
CP-målingene forgikk like etter at det var utført VLF-målinger. Resultatene av VLF-målingene foreligger i NGU Rapport nr. 1350. Det er ikke skrevet noen rapport over CP-målingene, som ble utført på vanlig måte. Det ble foretatt målinger med alternative jordingspunkter. Resultatene av CP-målingene er presentert i et kart. De ledene soner som ble fastlagt ved VLF-målingene er også påført dette kartet.
Formålet med VLF-målingene var i første rekke å få fastlagt I-forekomsten noe nøyere. I-forekomsten ligger ca. 2 km syd for Lergruvbakken og ble funnet ved Turammålinger i 1966 av Elektrisk Malmleting, Stockholm. ABEM's anvisninger er noe ufullstendige, og oppdragsgiver ønsket å se resultatene av et forsøk med VLF-målinger før det eventuelt ble boret på forekomsten. VLF-forsøket bidro ikke nevneverdig til klarlegging av I-forekomsten.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med nytt grunnvannsinntak fra elveslettene ved Lågen. Boringene utført på en øy i Lågen.
Anvisning av borested for vannforsyning til 8 hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Rapporten er en presentasjon av foreløpige resultater og erfaringer etter feltarbeidet i Hersjøfeltet i Hessdalen nær Ålen. Arbeidet ble foretatt 1) for å teste utstyr og 2) for å undersøke eventuelle korrelasjoner mellom selv- potensial (SP) målinger in situ og kjemisk parametre i jordprøver. Resultatene diskuteres kort.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted, Os.
Beskriver vannstand og komminikasjonsforhold i forbindelse med prøvepumping.
Det var ønsket vann til 1 - 2 eneboliger. Bergarten er finkornet granitt. Det er en viss fare for saltvann ved for dyp boring. Boreplass ble tatt ut.
Oversikt over grunnvannsforholdene i Tydal kommune til bruk i generalplan- utvalgets arbeid.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket grunnvann som supplering til eksisterende vannverk. Tre boreplasser ble tatt ut.
Plass for dypbrønnsboring i Brøttumsparagmitt ble anvist. Vannforsyning til 2 hus.
Det ble tatt ut 4 alternativer for plassering av en dypbrønnsboring. Grusbergart.
I forbindelse med planlegging av et større tunnelarbeid ble det målt en hel del seismiske profiler på mulige steder for tunnelinnslag. Målingene ble utført med vanlig seimisk refraksjonsutstyr. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Grunnvannsforsyning til 13 husstander Braskereidfoss.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 400 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Anvisninger av borested for vannforsyning til to hus.
Det undersøkte område er 5,7 km langt og 2,4 km bredt (ca. 14 km2) og strekker seg fra Kvernenglia i syd til Vensåsen i nord. I alt ble det målt 105 profil-kilometer. En stor del av feltet er målt tidligere og følgende rapporter er aktuelle: nr. 24, 554, 274 A, 293, 335 , 715 B og 1277. De tidligere kjente ledende soner (E, L, I, F, G og K) syd for Lergruvbakken ble nøyere kartlagt.
Sammenstilling av grunnvannsundersøkelsene i Lindesnes kommune.
Forslag til seismiske undersøkelser og undersøkelsesboringer for å bringe på det rene grunnvannsmulighetene for å forsyne deler av Vang kommune. Forekomstens koordinater: 14 47
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov for - Buhøllen separat - ca. 420 l/min., - utvidet for Vigeland og mellomliggende strekning, - ca. 1700 l/min. Gode forhold ( 0402,4-6443,8 ), anbefalt vertikalt neddrevet rørbrønn til 21 m.'s dyp og magasinanalyse.
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser utført av NGU i Troms fylke i 1974. Detaljert beskrivelse av de enkelte lokaliteter er gitt i 7 delrapporter. Nordkjosbotn; det ble sommeren 1974 foretatt prøve- bryting i en skifersone, men NGU anser ikke forekomsten for å være driv- verdig, spesielt på grunn av for liten mektighet. Tamokdalen; små mengder skifer er tidligere tatt ut på NV-siden av Melkefjellet, men området ansees ikke å ha store nok kvanta med god skifer.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
I samarbeid med generalplanleggeren i Narvik kommune, er det foretatt kvartærgeologisk kartlegging i målestokk 1:10 000 av Håvik - Håvikdalen, Beisfjord, Hergot - Nygård - Trældal og Øyjordområdet, samt Rombaksbotn i målestokk 1:5 000. Det er foretatt undersøkelser av sand/grus-ressursene på de aktuelle steder med henblikk på anvendelse til tekniske formål, (betongtilslag, veimateriale). De beste og mest lovende forekomstene for utnyttelse synes å være i Beisfjord og Hergotområdet.
Rapporten inneholder en oversikt over alle programmer ved NGU som er regi- strert pr. 7. 8. 1975. Av disse vil kun et fåtall være tilfredstillende testet og egne seg for rutinemessig bruk. Katalogen er delt i tre deler, en stikkord-del, en abstrakt-del og en register-del.
Eksisterende borehull gir sterkest jernholdig vann. Ny boring frarådes, men det tas ut plass for gravet brønn.
- Et kartleggingsprosjekt for løsmasser ble startet i Nordreisa kommune, med kartlegging av løsmasser i M = 1:20 000 for vurdering av kvalitet og kvantitet for teknisk / økonomisk anvendelse. - Undersøkelsen vil fortsette i 1976. Denne rapport er foreløpig. - Reisadalen inneholder betydelige mengder sand og grus av noe variert kvalitet. Betydelige mengder elveavsatt sand og grus som ligger i Reisadalen er av god kvalitet.

Pages