6 results
Antall profilkilometer 8200. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot o. terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.
- Skulle lokalisere løsmasseavsetning som kunne anvendes som resipient for deponering av fast avfall. - Befaring ble foretatt og kornfordeligsprøver ble tatt. - Kun en lokalitet - Hessdalen - kan sies å ha noen interesse for videre planer, men også her setter geologiske forhold klare begrensninger.
Grunnvannsundersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning til Sykkylven. Forholdene er noe kompliserte på grunn av torv, og infiltrasjons- forhold. Dessuten er bruksinteressene i området sterke og variable.
Vurdering av mulighetene for vannforsyning fra dypbrønnsboring i fjell fra forskjellige konsentrasjoner på øya Sekken syd for Molde.
Omhandler undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med utnyttelse av grunnvann fra løsavsetningene vest for Andestadvannet som alternativ vannforsyning til Sykkylven.