21 results
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Boreplassanvisning til vannforsyning til 8 hytter.
Anvisning av borested for jordbruksvanning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte, Hurum.
Boring frarådet pga. forurensningsfare fra søppelplass. Plass ble likevel anvist dersom boring ønskes.
En gammel gravet brønn var blitt forurenset. Rapporten gir en vurdering av om veiarbeid i nærheten hadde påvirket forholdene i negativ retning.
Anvisning av borested for vannforsyning til to hytter.
Vurdering av skadevirkninger på omkringliggende brønner ved svært store vann-uttak fra herr Fjelltuns borebrønn.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Brønnboring i fjell ble vurdert for tre områder i kommunen. Bergarten skifter mellom kvartsitt og gneis. Boreplasser ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til 8 hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Undersøkelser i forbindelse med eventuell grunnvannsforsyning fra løsavsetninger langs Drammenselva, til industriområde på Loesmoen ved Stokksund. Boringene viser lite gunstige forhold. Dypeste boring 45 m.
Vurdering av eventuell skade på kilde, Skjøttelvik. Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
Som bidrag til den kvartærgeologiske kartlegging langs Numedalslågen i Rollag utførte NGU seismiske refraksjonsmålinger langs et 1870 meter langt profil mellom Engi og Alstad. Ved målingene ble det registrert overdekninger som varierer i mektighet mellom ca. 15 m. og ca 115 m. Det ble lagt avgjørende vekt på å bestemme lydhastigheten i fjell langs hele profilet.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Antall profilkilometer 14100. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.
Anvisning av borested til vannforsyning for 6 hytter.
På Blefjell ble vurdert om avløpet fra Blåberg fjellstue forurenset et nærliggende vann. I Lyngdal ble det vurdert om en privat borebrønn ville bli ødelagt hvis den ble koblet til kommunalt vannledningsnett og ble pumpet kontinuerlig.