11 results
Undersøkelsene som NGU har utført i kommunen siden 1969 har vært en del av NGU's Nord-Norge prosjekts geologiske ressursinventeringsprogram. Det er blitt lagt størst vekt på undersøkelsen av bygningsstein, mineralske råstoffer og løsmasser (stein, sand og grus) da malmprospekteringen stort sett ble utført av bergverkselskapene. Et kvartærgeologisk oversiktskart Nordreisa 1:250 000 fører med.
Etter oppdrag fra Nord-Norgesprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse i et ca. 160 km2 stort område ovenfor Reisadalen, på grensen mot Finnland. Prøvene ble analysert på Cu, Ni, Zn og Pb. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av undersøkelsene.
Etter oppdrag fra Nord-Norgeprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse over en amfibolittsone i Kvænangen. Prøvene ble analysert på Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Pb og Zn. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geo- kjemiske resultatene av undersøkelsene.
Rapporten omhandler et geofysisk måleoppdrag fra helikopter over Cierte i Nordreisa og Kautokeino kommuner, Troms- og Finnmark fylker. Området dekker ca. 100 km2 og det ble fløyet ca. 550 km profil. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 200 meter. Som kart- og navigasjonsgrunnlag ble en fotomosaikk i målestokk 1:16 000 benyttet. Resultatene ble presentert som håndtrukne konturkart i samme målestokk.
Arbeidet omfatter en geologisk undersøkelse i målestokk 1:50 000 av et område mellom Kvænangen og Alta. Hovedformålet med kartleggingen var å skaffe et geo- logisk grunnlag for de fra før kjente kobber-, jern, og uranforekomster og for å legge sammenheng mellom de økonomiske skiferforekomster i Kvænangen og "Altaskifer". Området omfatter middels metamorfe bergarter som utgjør den Kaledonske skyve- dekkekomplekset kalt Kaladekkekomplekset. Komplekset betår av 4 dekker.
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser utført av NGU i Troms fylke i 1974. Detaljert beskrivelse av de enkelte lokaliteter er gitt i 7 delrapporter. Nordkjosbotn; det ble sommeren 1974 foretatt prøve- bryting i en skifersone, men NGU anser ikke forekomsten for å være driv- verdig, spesielt på grunn av for liten mektighet. Tamokdalen; små mengder skifer er tidligere tatt ut på NV-siden av Melkefjellet, men området ansees ikke å ha store nok kvanta med god skifer.
- Et kartleggingsprosjekt for løsmasser ble startet i Nordreisa kommune, med kartlegging av løsmasser i M = 1:20 000 for vurdering av kvalitet og kvantitet for teknisk / økonomisk anvendelse. - Undersøkelsen vil fortsette i 1976. Denne rapport er foreløpig. - Reisadalen inneholder betydelige mengder sand og grus av noe variert kvalitet. Betydelige mengder elveavsatt sand og grus som ligger i Reisadalen er av god kvalitet.
NGU utførte en generell kvartærgeologisk kartlegging i forbindelse med Tromsø byplan. Skulle kartlegge jordartene innen et begrenset område. Skulle vurdere mulig forekomster for filler for fyllingsdamm. - Befaring, kartlegging, prøvetaking og sondering ble utført. - Reguleringsområde Kalvøysletta - Storelva viser strandmateriale og morene. Av løsmasseressursen på Kalvøya er det langs israndavsetnigene en kan finne større sand og grusforekomster.