5 results
Brev 3553/72G Abelvær trenger i følge regionalplanrådet 2500 m³/uke eller 360 m³/døgn som tilsvarer ca. 15 m³/time. Dette krever i Abelværområdet et nedbørsfelt på omlag 200 da dersom en klarer å utnytte all avrenning. Som en midlertidig løsning fram til Abelvær kan tilsluttes et framtidig fellesvannverk, skisseres her to løsninger basert på et avgrenset nedbørsfelt ved Ramstad. 1) avskjæringsgrøft 2) oppdemming Dalen
Rapporten oppsummerer hovedresultater etter måling av selvpotensialer i 12 borhull, og redokspotensialer, pH, ledningsevne og temperatur i 150 vannprøver hentet opp fra borhullene. Rapporten konkluderer med at det bør søkes om forskningsmidler til fortsatte målinger og en prosjektsøknad er vedlagt rapportene.
1. Detaljert prøvetaking av bekkesedimenter fra Gjersvikforekomstens nærmeste omgivelser. 2. Prøvetaking av jord på begge sider av bekkene. 3. Systematisk prøvetaking av jord langs profiler over forekomsten. 4. Prøvetaking av massiv malm fra forekomsten og kisimpregnasjon i side- bergarten.
Undersøkelsen består av: A. Kjerneboring i Tromsdalen, Verdal. B. Kjemisk analyse av 14 kjerneprøver.
Fikk i oppdrag og undersøke fundamenteringsforholdene ved: A. Skavlen TV - sender, Nord Trøndelag. B. Bringa TV - omformer, Sogn og Fjordane. C. Vega TV - sender, Nordland. Befaringen ble foretatt på alle steder i tidsrommet 27 april - 29 juli 1972.