8 results
Det er målt i området flere ganger tidligere, og følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle:nr.185, 208, 228 og 276E. Bidjovagge-antiklinalens forløp syd for B- forekomsten synes forholdsvis sikkert kartlagt ved de tidligere målingene. Både i øst- og vestsjenkelen ble det påvist gruntliggende og sterkt ledende soner. Nord for B-forekomsten er forholdene mer usikre idet indika- sjonene på flankene forsvinner.
Undersøkelsene foregikk samtidig med at det ble utført geofysiske målinger i feltet. (NGU Rapport nr. 571 A.) Den geologiske kartlegging kunne derfor foregå i samme stikningsnett som målingene.
Rapporten omfatter 8 bind med 5 sider tekst og 82 bilag.
Det ble samlet inn bekkesedimenter fra et ca. 50 km2 område. Prøvene ble analysert kolorimetrisk på syreløselig Cu, Ni og Zn og på lettløselig Cu (Holman test). Resultatene indikerer at metallinnholdet øker med økende høyde over havet. Det er tydelige Cu anomalier, men dårlig korrelasjon mellom syre- løselig og lettløselig Cu indikerer usikre verdier, særlig på syreløselig del.
Rapporten er på engelsk og har følgende innholdsfortegnelse: - Introduction. - Summary of the geology. - Observations. - The geophysical anomalies. - Conclusions. - Bilag: 1. Diagram of 206 joint - directions between coord. 9200 - 9400X / 10 000 - 10 550Y. 2. Structural map of a part of Ulveryggen, M: 1:1 000. 3. Provisional map of the position of the most inportant E.M. anomalies and their relation to the geology in the coordinate area 9000 - 9450X / 9450 - 9550Y, M: 1:1 000. 4.
Rapporten har 5 tekstsider og 40 bilag fordelt på 4 bind.
Rapporten består antakelig av 40 bind, med 299 plansjer og 13 profilkurver.
Kvarts - albittbergarter (tidligere albitt - karbonatbergarter) er detaljert geologisk undersøkt i seks lokaliteter. En generell geologisk og petrografisk beskrivelse av hver lokalitet er gitt. Petrologien til kvartsitt - albittbergartene er så diskutert. Kvarts - albittbergartene er antatt å være dannet av gass -og væskerike løsninger som har intrudert langs svakhetssoner under en prekambrisk fjellkjededannelse. K, Na og Si er tilført. Sidebergarten er omvandlet.