Content type

Topic

Year published

479 results
Her finner du videoer som forklarer ulike geologiske fenomen eller prosjekter vi jobber med på en enkel måte.
Boringer kan komme i konflikt med eksisterende infrastruktur, som for eksempel vann- og avløpsledninger, med risiko for gjennomboring og skader.
Den 16. juni 2014 samlet deler av det norske geofagmiljøet seg i Norsk komité for geoparker og geoarv. Komiteens representanter kommer fra følgende institusjoner:
UNESCOs International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) fra 2015, omfatter UNESCO Global Geoparks og International Geoscience Program (IGCP).
Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er kilde til variasjon i biologisk mangfold, natur- og kulturlandskap.
Statens Vegvesen har lagt til rette for turister gjennom prosjektet "Nasjonale turistveger". Turistvegene slynger seg langs fjorder, kyst, fjell og fossefall og byr turister fra inn og utland på naturopplevelser av verdensklasse.
Flere steder i landet finnes steinsentre og steinparker der man kan stifte nærmere bekjentskap med bergarter og mineraler fra inn- og utland.
På denne siden finner du beskrivelser av hva NGUs kartinnsyn kan brukes til og brukerveiledninger i hvordan de fungerer.
Eierforhold og hovedprinsipper
På denne siden finner du i all hovedsak våre innsynsløsninger, men du finner også løsninger som gjør deg i stand til å søke i databasene våre, og lenker til metadata.
Fordrøyning er en prosess hvor regn-, flom- eller spillvann holdes tilbake for å dempe og forsinke avrenning til områder som ligger nedstrøms. Dette kan forebygge flomskader.
Sonderboringer er en type undersøkelsesboring som utføres i for å bestemme løsmassenes egenskaper og tykkelse. Sonderboringer utføres gjerne i forundersøkelser ved planlagt grunnvannsuttak i løsmasser.
Mer innhold kommer snart...
Grunnvann er mer enn drikkevann. Uten grunnvann ville Norge vært annerledes; mange elver ville bunnfryse om vinteren og trær ville tørke inn om sommeren.
Vannets kretsløp er naturens system for sirkulasjon av vann fra fordampning, gjennom nedbør og avrenning, til ny fordampning. Kretsløpets drivkraft er solen.
Grunnvannet er en skjult ressurs og det er kostbart å skaffe informasjon om grunnvann. Informasjon om grunnvann har høy samfunnsøkonomisk nytte. Derfor har Norge innført sentral forvaltning av informasjon om grunnvann gjennom Vannressursloven.
Grunnvannsstrømmen bestemmes generelt av massenes permeabilitet og grunnvannsspeilets helning. Vannet strømmer fra høyere til lavere trykk i de åpne hulrommene mellom kornene i løsmassene eller i sprekkene i fjellet.
Kvikkleire er leire* med «kvikke» egenskaper. Det vil si et finkornet sediment hvor kornstrukturen kan kollapse selv om sedimentet i utgangspunktet er ganske fast.
Grunnvann er en viktig faktor for grunnstabilitet. Når grunnvannsstanden senkes i jordmassene, kan massene sette seg. Dette vil kunne skape store problemer for bygninger og konstruksjoner som er fundamentert på setningsømfintlige løsmasser.
Grunnvann er en skjult ressurs og det er lett å glemme at grunnvann utgjør den største delen av tilgjengelige ferskvannsressurser på kloden. Det finnes mange økosystem, både vann- og landbaserte, som er avhengige av grunnvann.
Grimsmoen i Folldal kommune i Innlandet er den største løsmasseavsetningen i innlands-Norge.
På denne sida har vi samla nokre plakatar og brosjyrar som viser kor hendige minerala er i min og din kvardag. Klikk på bilda for å få opp ein større versjon og muligheit til å laste ned produkta i dei fleste tilfeller.
Akershusklippen i Oslo er en rygg av eldgamle prekambriske, krystalline bergarter, som gneis og amfibolitt.
På denne samlesiden finner du alle nyhetssaker eller nettsider vi har referert til på Instagram. Datoene nedover på siden er da innlegget ble lagt ut på Instagram.
Det er mange ulike lover og sektormyndigheter som forvalter grunnvannet.
Fra barnsben av har mange av oss latt oss forundre av steiner i mange farger og fasonger. Fascinasjonen for mineralriket har utviklet seg til en hobby hos en rekke mennesker. Flere er organisert i lokale amatørgeologiske foreninger.
Sprekker og hulrom i berget er fylt av grunnvann, og dette vannet er en viktig kilde til vannforsyning i områder med spredt bosetting.
Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer. De viktigste organismene i dannelsen av skjellsand er skjell, rur, kråkeboller, snegler og kalkalger.
En hvilken som helst stein kan og bør ikke brukes til hva som helst. For ulike bruksområder stilles det krav til for eksempel mekanisk styrke og kjemisk innhold.
Lausmassane som ligg drapert over berggrunnen utgjer ein av våre mest verdifulle naturressursar og gjev tilgong til ei stor mengd geologisk informasjon.
Skred er naturhendelsen i Norge som har krevd flest liv og har forårsaket store økonomiske tap. Dette henger sammen med vårt spesielle landskap og vår geologiske historie.
Bruk av bergarter og mineraler har foregått siden de første menneskene kom til Norge. Mange gamle gruver og steinbrudd over det ganske land vitner om denne aktiviteten. Flere av dem er tilrettelagt for besøkende.
Det norske landskapet viser store kontraster, fra slake fjellvidder og rolig innlandsterreng til høyalpine fjell og dypt nedskårne fjorder.
NGU har utarbeidet forenklede geologiske kart til bruk i undervisning. Alle kartene viser Trondheim og er utarbeidet til Forskningstorget i Trondheim, 2016. Klikk på bildene for å få kartene større og en mulighet for å laste de ned.
Grunnvann er en usynlig ressurs, men spiller likevel en stor rolle for mange av oss som benytter vannet til for eksempel drikkevann, oppvarming og kjøling.
På denne siden kan du lære mer om hvordan du går fram for å vurdere geologisk mangfold i arealplanlegging og i en konsekvensutredningsprosess.
Israndavsetninger betraktes som en viktig naturtype samtidig som de representerer framtidige ressurser for sand og grus. Disse avsetningene skiller seg fra omgivelsene blant annet på grunn av grovkornete sedimenter og topografi
UNESCOs verdensarvkonvensjon ble opprettet i 1972. Det mest kjente resultatet fra denne opprettelsen er lista over verdens kultur- og naturarv.

Pages