29 results
NGU har egen vannprøvetaker for borehull. Den kan tilkobles vinsjene som brukes til de øvrige sondene.
Vannkvalitetssonden har opprinnelig syv sensorer som logger samtidig. Sonden er basert på industristandarden Ocean Seven 302TM og sensorene er produsert av det italienske firmaet Idronaut Srl.
NGU har gjennomført ny kartlegging i Barentshavet som oppfølging av de vellykkede land-sokkel-prosjektene lengre sør.
Ved SP måler man spenning i bakken uten at det settes strøm til undergrunnen.
Magnetisk susceptibilitet er et mål for magnetiserbarheten av et materiale. Det er en ubenevnt størrelse som viser forholdet mellom indusert magnetfelt og et påtrykt, ytre magnetfelt i et materiale.
Måling av seismiske bølgers hastighet i borehull kalles vanligvis akustisk logging, men noen bruker navnet sonisk logging om det samme.
NGU har utført geofysiske målinger fra luften siden 1958. Etter å ha dekket fastlands-Norge og deler av kontinentalsokkelen med magnetiske flymålinger, ble et program for høyoppløselige helikoptermålinger startet tidlig på syttitallet.
Den nasjonale geofysikkdatabasen (DRAGON) gir informasjon om regional geofysikk, bakkegeofysikk, petrofysikk og gravimetri.
I løpet av de siste 20-30 årene har NGU bygd opp stor erfaring med innsamling, prosessering og tolkning av en rekke geofysiske datasett, både på land og til havs.
Geofysiske målinger på bakken brukes ved ressurs- og miljøundersøkelser, ingeniørgeologiske undersøkelser og geotekniske undersøkelser.
Geofysikk er studiet av jordens fysiske egenskaper og de fysiske prosesser som jorden påvirkes av.
Spesifikk elektrisk motstand av en bergart er en materialegenskap med benevning ohm meter (Ωm). Resistivitet er det navnet som vanligvis brukes for denne egenskapen.
IP, Indusert Polarisasjon, er en geofysisk målemetode som i hovedsak brukes til å lete etter impregnasjonsmalmer.
NGU har lansert et flymagnetisk rekartleggingsprogram av Norskehavet og Nordsjøen med midler fra petroleumsindustrien og statlige institusjoner.
Elektriske målemetoder benytter den elektriske ledningsevnen til å kartlegge geologien, både berggrunn og løsmasser.
Ved hjelp av varmestrømmålinger bestemmer man temperaturen i jordskorpa og litosfæren.
Optisk televiewer (OPTV) benyttes til inspeksjon av borehull ved å filme innvendig borehullsvegg. Ved å studere opptakene kan en kartlegge geologi, geologiske grenser, oppsprekningsgrad og bergartenes foliasjon (strøk og fall).
Akustisk televiewer, HRAT (High Resolution Acoustic Televiewer), benyttes til å inspisere innvendig borehullsvegg i et borehull og benyttes først og fremst til sprekkekartlegging.
Brosjyrer, kart og data fra geofysiske flymålinger.
Behovet for nye geofysiske høykvalitetsdata er avgjørende for leting etter både mineralressurser, og olje og gass.
Gravimetri bygger på det faktum at en masse utøver en tiltrekkende kraft på andre masser.
De samme teknikkene som benyttes ved geofysiske målinger på bakken, kan også benyttes ved målinger i borehull.
Seismologi (fra gresk seismos = jordskjelv og logos = kunnskap) er læren om jordskjelv og utbredelse av elastiske bølger gjennom jordkloden. I aktiv seismikk genererer man et signal (f. eks.
NGU har egen sonde for måling av borehullsforløp. Det er i mange sammenhenger viktig å vite hvor et borehull ender opp. Det har også vist seg at avviket til et borehull kan være betydelig.
Måling av temperatur, vannets elektriske ledningsevne og naturlig gammastråling kan gi verdifull informasjon ved en rekke undersøkelser.
Hele Norge - med den største kontinentalsokkelen i Europa - ble dekket med flymagnetiske undersøkelser fra 1959 til 1976.
Magnetometri bygger på det faktum at en magnet utøver en kraft på en annen magnet.
NGU har utarbeidet forenklede geologiske kart til bruk i undervisning. Alle kartene viser Trondheim og er utarbeidet til Forskningstorget i Trondheim, 2016. Klikk på bildene for å få kartene større og en mulighet for å laste de ned.