5 results

Avdeling for geologisk kartlegging omfatter fem lag; Fastfjellsgeologi, Kvartærgeologi, Geofarer og jordobservasjon, Maringeologi, og Geokjemi og hydrogeologi. Avdelingen ledes av Øystein Nordgulen.

Avdeling for HR og ressurstyring omfatter to lag; ressursstyring og HR, og ledes av Bente Halvorsen.

Avdeling for geologiske ressurser og miljø omfatter de fire lagene Mineralressurser, Byggeråstoffer, Geofysikk og NGU-Lab. Avdelingen ledes av Henrik Schiellerup.

Avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ledes av Tone Evenrud.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt omfatter Laget for kommunikasjon.