1 results
Oppdragsgiver ønsket å få utført undersøkelser med utgangspunkt i nylig på- trufne malmdannelser i høydedragene Korsklumpen og Løvsjøklumpen vest og nord- vest for Løvsjøligårdene i Nordli. Undersøkelsene skulle foretas som rekog- noseringer ved kryssringmålinger. Alle innsjøer og vann var islagte i den tiden målingene pågikk. I det undersøkte område - som har en utstrekning på ca. 20 km2 - ble det på- vist et stort antall ledende soner av vekslende utstrekning og ledningsevne.