6 results
Dette oppdraget er å betrakte som GM's første boroppdrag og førte til ansettelse av Johs. Bratli som borformann ved institusjonen. Boringen er beskrevet av statsgeolog Færden i hans rapport av 26.11.1952 over malmforekomstene ved Mikkeljord. Da det fra GM's side ikke er utarbeidet noen rapport fra oppdraget, har en i sin helhet kopiert opp Færdens rapport. Boringene foregikk på grunnlag av GM's geofysiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 89. Det ble boret i alt 8 korte hull.
Oppgaven var i første omgang å klarlegge betingelsene for magnetisk rekogno- sering av de kjente jernmalmforekomster, samt eventuelt å fastslå utstrekning langs strøket og mulig forbindelse mellom forekomstene. Forekomstene ligger i et langstrakt 50-300 meter bredt belte av skarn omgitt av gneis (migmatitt). Ved Tingstveit ble målt et felt med utstrekning 1,9 km x 0,4 km og ved Læres- tveit et felt med utstrekning 1,1 km x 0,4 km. Målingene ble foretatt med Schmidt vertikal-magnetometer.
Det ble utført målinger i 3 felter. I det første (2,8 km2), som strekker seg ned til sjøen ved Dverberg kirke på østsiden av Andøy, ble det gjort el.magn. målinger (Turam) med utgangspunkt i en svovelkisanvisning i strandlinjen. I det andre feltet ved Skogvoll på Andøys vestside, ble det utført Turammål- inger i et lite område ved Gullhaugen skjerp som fører en fattig impregnasjon av svovelkis i kalkmarmor. Tilslutt ble det foretatt magnetiske målinger i et mindre område ved Lappmarkvann ca.
Ved målingene som GM i 1945 foretok i området Kongens gr. - Mugg-gruben ble det ved sydenden av Store Fjellsjø påvist en flattliggende leder som delvis ligger under sjøen (kfr. GM rapport nr. 42). Ved boringer på østsiden av sjøen ble det konstatert at den indikerte leder består av kobberkis og sinkholdig svovelkis - magnetkis og ligger 30 - 70 meter under dagen. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var i første rekke å få klarlagt malmforekomstens utstrekning under Store Fjellsjø.
Undersøkelsene foregikk for det meste som rekoprosering. Skjerpene (A) ble undersøkt ved el.magn.kond.målinger (Turam). Det var ikke på forhånd angitt noen definitiv avgrensning av områdene som skulle måles. Ved kryssring- målingene omkring Skjerpene (A) ble det stort sett målt områder av begrenset utstrekning. Ved Turammålingene derimot ble det målt ganske store områder - felt B er ca. 24 km2 og felt C 5-6 km2 i utstrekning.
Oppgaven var i første rkke å bidra til bedømmelse av malmforrådene ved Skrattås grube. Dernest var det av interesse å få undersøkt Bjørnsås grube og Marken grube og området mellom disse. Bjørnsås gr. og Marken gr. ligger hen- holdsvis 300 meter sydvest og 1 000 meter øst for Skrattås gr. Malmen i Skrattås gr. fører overveiende sinkblende, med noe blyglans, svovel- og kobberkis. Malmens ledningsevne er lav. Det ble utført el.magn. målinger (Turam) og magnetometriske målinger.