2 results
Forsøksmålinger ble utført i feltet i desember 1939, kfr GM Rapport nr. 20 Ved disse målingene ble det observert indikasjoner som korresponderer med tidligere kjente ertsførende kvartsganger i det oppsprukne grano-dioritt massiv . På noen av sonene er det tidligere foretatt avdekninger som viser at sonene i varierende grad fører komplekse malmer. Mot øst går grunnfjellet inn under silurformasjonene. Feltet er geologisk kartlagt av dr. Arne Bugge. (NGU Publikasjon nr. 143).
Distriktet er geologisk kartlagt av dr. A. Bugge, NGU publikasjon nr. 143. I undersøkelsesfeltene opptrer en rekke kvartssoner i grunnfjellet. Sonene er steiltstående og forløper stort sett med retning øst-vest. På noen av sonene er det tidligere foretatt avdekninger og mindre drifter som viser at sonene i varierende grad fører komplekse malmer. Mot øst løper sonene inn under silur- dekket.