333 results
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boligfelt, Vestmarka. Anbefalinger om sonderboringer på delta.
Innledningsvis gir rapporten en definisjon av begrepet selvpotensialer (SP), oppsumerer historikken, og beskriver utstyr og målemetoder. Rapportens hoved- del er et forsøk på å legge grunnlag for en mer samlet forståelse av SP- fenomenet basert på 1) kritisk gjennomgåelse av gjeldene SP-teorier, 2) egne teoretiske betraktninger og 3) egne empiriske data. En fyldig litteraturliste finnes bak i rapporten.
Dette er en befaringsrapport. Skulle vurdere konsekvensene av pågående uttak av sand og grus i Vefsnas utløp, og om mulig hvilke mengder en kan ta ut. NGU har lagt ut forslag som de henstiller Nordland fylke om å bistå med gjennomføringen av.
For å kunne fastlegge en nødvendig dykking av utløpstunellen ved kraftverket i Kolsvik ble det målt fem seismiske profiler. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.
På grunn av vannforsyning til øya Ylvingen i Vega kommune har denne gjennom A/S Prosjektering i Trondheim fått utarbeidet en rapport med tre alternativer. NGU ble gjennom HISU anmodet om å vurdere alt. 2 og 3. - Kartlegging er utført ved flyfototolkning og markarbeid. - Et vannmagasin ved Lankviken, alt. B (2), vil gi den gunstigste løsning for å dekke øyas vannbehov. En kombinasjon med grunnvannsboring i tilknytning til vannledningene fra alt. B (2) kan gi større vannmengder.
Kartene dekker også deler av kommunene Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Bodø, Skjerstad og Fauske. Den geologiske oppbygningen i området Bjøllådalen - Stormdalen - Flatådalen er beskrevet. Dekkebergartene over det prekambriske grunnfjellet i Saltfjell- massivet er beskrevet og profiler som viser oppbygningen er laget. Det er også forsøkt å trekke sammenligninger og korrelasjoner med områdene omkring.
Det foreligger ingen formell rapport over målingene. Resultatene av målingene over Kodalforekomsten ble meddelt oppdragsgiver Norsk Hydro A/S i et brev samt et kart som viser potensialbildet over forekomsten. I tillegg til de ordinære CP-målinger i Kodal ble det foretatt ledningsevnemålinger på bakken og i de borhull som det ble jordet i. Den foreløpige konklusjon ut i fra CP-målingene over Kodalforekomsten: 1. Forekomsten går minst 1000 meter mot dypet, muligens betydelig dypere. 2.
I forbindelse med NGU's Nord-Norge-prosjekt er skiferforekomsten i Friar- fjord, Lebesby kommune, Finnmark, befart, kartlagt og diamantboret. Resul- tatet av disse undersøkelsene viser skiferforekomst av størrelsesorden 30 mill. m3 med beliggenhet nær fjorden. Etter gjennomgåelse av tidligere rapporter, kartleggingsarbeider og samtaler med kjentfolk finner NGU det riktig å anbefale at mulighetene for gjenåpning av skiferbruddene vurderes.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel hytter. Bergarten er gabbro. Brønnboring ble frarådet. Det ble anbefalt å utnytte en kilde i området.
I forbindelse med uttaking av sand til sandblåsing og mørtelsand for et massetak, ble NGU gjennom HISU anmodet om å kartlegge et begrenset område for å påvise kvalitet og kvantitet av sand. - Kartlegging og seismiske undersøkelser er utført. - Materialet skulle være egnet til sandblåsing. Til mørtel bør materialet undersøkes nærmere ved prøvestøping.
I den granittiske fjellsiden nord for Dalen forekommer feltspatførende kvarts- ganger stedvis rik på molybdenglans og med litt kobberkis og bornitt. Drift fant steds mellom 1915 og 1918, hvor mesteparten av den totale produksjonen på 101 tonn molybdenglans ble tatt fra Hovedgangen, den rikeste av forekomst- ene. Hovedgangen ble omtrent tømt, de øvrige forekomster er mindre og fattig- ere.
Vurdering av vannforsyning til Folldal. Uttak av grunnvann fra løsavsetningene langs Folla synes dårlige. Kilde ved N. Geiteryggen gruve ble vurdert til å være et alternativ til vann- forsyningen.
Det var ønsket vann til 3 husholdninger. Bergarten forholdsvis massiv sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Hensikten med undersøkelsene var å detaljkartlegge områdene nordøst, nord- vest og sydvest for A/S Fesil-Nord & Co's konsesjonsområde, samt å foreta en systematisk innsamling av prøver av kvartsitten i de nevnte områder som supplement til tidligere innsamlet materiale. Hele området ble gjennomtrålet samtidig som det ble gjort en rekke strukturmålinger, og de profiler som syntes best egnet til systematisk prøvetaking ble avmerket og seinere prøve- tatt.
Dette arbeid er et resultat av det samarbeid som ble inngått i 1970 mellom Veglaboratoriet og Oppland vegkontor som den ene part, og Geologisk institutt, avd.B ved Universitetet i Bergen som den andre. Prosjektet har vært en del av de kvartærgeologiske undersøkelser som Geologisk institutt, avd.B, ved Ole Fr. Bergersen, har drevet i Gudbrandsdalen i årene 1970 - 76.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en husholdning. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Forundersøkelser i forbindelse med nytt brønnområde for Rena tettsted.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til flere boliger. Anbefalinger om utprøving av løsmassene langs Ela for rørbrønn evt. gravet brønn.
Vurdering av kilder til vannforsyning for planteskole. To rapporter: 11.06 1976 og 27.07 1976
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket en ny vannkilde til skolen. Bergarten er finkornet, massiv øyegneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en hytte og vanning til et gårdsbruk. Bergarten i området er granitt. Alternative boreplasser i fjell og løsmasser ble tatt ut.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning. Før boring anbefales løsmassene utprøvet ved sonderboring.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Forundersøkelsr for fellesvannverk, antatt behov ca. 300 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Rapportene gir en oversikt over forfatterens tidligere arbeider i Grongfeltet. Den følger opp med undersøkelse av 360 prøver fra 1975. Det er tatt bekkesedi- ment- jordprøve- og moseprøver. En del Mo-anomalier påvises. Malmpotensialet diskuteres for Mo og kobber. Resultatene gis i form av kart og tabeller.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.
Etter henvendelse fra Vevelstad kommune til HSIU ble NGU anmodet om å undersøke en forekomst av gabbro i Andalsvågen. - Formålet var å vurdere tidligere undersøkelser og å prøveta bergarten for videre foredling. - Forekomsten består av en homogen gabbro som bør kartlegges nærmere dersom en er interessert i drift.

Pages