36 results
Aktive og overveiende uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 1356 lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert på V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. Aritmetisk gjennomsnitt for de nu- meriske verdier for den relative prøvetakingsfeil er: V 20,8 %, Mn 25,0 %, Fe 13,5 %, Co 16,0 %, Ni 19,8 %, Cu 18,0 %, Zn 14,3 % og Pb 16,3 %.
Grunnvannsanlegget som forsyner Vågåmo renses og supleres med Ytterligere to grunnvannsbrønner. Spesifikasjon gitt. Total dybde 12 m.
Et skiferbrudd på S-siden av Vågå-vatnet ble befart etter en henvendelse til NGU. Forekomsten er tidligere befart og beskrevet av bergmester Geir Strand. Som følge av for sterk oppsprekning, utilstrekkelig spaltbarhet, redusert planhet og steil lagstilling, vil en regulær drift av noen størrelse trolig bli ulønnsom i dette bruddområdet.
Konsesjonsområdet til Dovre Skiferindustri er blitt geologisk kartlagt med tanke på å finne frem til nye bruddområder. For å få et svar på moreneoverdekkets mektighet, ble seismiske målinger utført omkring Storvassbergbruddet. Konklusjonen fra undersøkelsene er at ved Hornsjø-bruddene gjenstår endel god skifer, og videre at området ved Storvassberg-bruddet peker seg ut som gunstigst for avrøsking/prøvespalting med etterfølgende drift.
Undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med grunnvannsforsyning til boligområdet, fra deltaavsetning i Trevannet. Vannutnyttelsen noe usikker på grunn av reguleringshøyden i Trevannet.
Det anbefales at det nye vannuttaket til boligfeltet skjer fra Tretten vannverks anlegg, som er utbygd med rørbrønn i Moksas delta.
740 bekkesedimenter ble prøvetatt med 250 meters avstand i alle bekker. Prøvene ble analysert på Cu, V, Ni, Co, Mn og Fe. Resultatkartene viser ano- malier for Cu, V, Co og Ni.
Materialet til denne undersøkelsen består av aktive uorganiske bekkesedimenter innsamlet fra 1 319 lokaliteter i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert på Si, Al, Mg og Ca. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser klare regionale mønstre for de fleste av hovedelementene. Prøvene fra Gudbrandsdalen og Nordre Valdresdistriktet viser høyere metallinnhold enn prøvene fra resten av det prøvetatte området. Forskjellene er mest fremtredende for elementene Ti, Mg og Ca.
I forbindelse med Landsskogtakseringens markarbeid i Oppland og Buskerud 1962-64 ble det systematisk innsamlet 2 065 humusprøver. Prøvene ble analysert ved Norges landbrukshøgskole på plantenyttbare næringsstoffer og ved NGU på tungmetaller og andre sporeelementer. Rapporten skisser metodene for prøve- taking, prøvebehandling og databearbeidelse, og omtaler de tidligere publi- serte resultater av undersøkelsen.
Avgitt anbefaling om utbygging av søppelplass.
Vannforsyning Lundstein skole, Bråstad.
Mineralogi, hovedelementkjemi og tungmetallkonsentrasjon (Pb,Zn, Ni, Co, Cu og Ag) er bestemt i 7 subfraksjoner (-180+100, -100+80, -80+60, -60+40, -40+20 -20+10 og -10 mikron) fra en bekkesedimentprøve. Kornfordelingen har tydelig innflyteles på mineralogi og kjemi i prøven.
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom aldersjusterte dødelighetsrater 1971 - 75 for 8 ulike hovedtyper av kreft i 35 kommuner i det sentrale østlandsområdet og de korresponderende konsentrasjoner av HNO3-løselig V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb i minus 0.18 mm fraksjonen i uorganiske bekkesedimenter. Mellom kreft i fordøyelsesorganene og V, Co, Ni, Cu, Zn og Pb er det oppnådd korrelasjonskoeffisienter på ca. -0.45. Kreft i lymfe og blod mot Fe gir ca.
1. Vurdering av grunnvannsforsyningsmulighetene for gartneri. Bergartene her er alunskifer med underliggende grunnfjellsgneis. Boringer i samme område har vist at en kan bore gjennom alunskiferen ( som vanligvis gir lik og dårlig vann )og ned i gneisbergartene med brukbart resultat. Det er likevel nokså stor fare for en misslykket boring. 2. Ved Løken skole skal en bygge 2 - 3 eneboliger.
Uttak av borplasser i ordoviciske skiferbergarter gjennomsatt av intrusiv- ganger for grunnvannsforsyning til hytte. Forholdene synes gode.
Materialet til denne undersøkelsen består av aktive og uorganiske bekkesedi- menter (-0.18 mm), innsamlet fra 4 411 lokaliteter i Oppland og Hedmark. Prøvene er analysert på Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og V. Resultatkartene, fremstilt etter glidende middel prinsippet, viser klare regionale mønstre. Prøvene fra Østerdalen har lavere metallinnhold enn prøvene fra Valdres-distriktet.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med plassering av tre nye Ø 400 mm. rørbrønner som sammen med den første prøvebrønnen skal dekke grunnvanns- forsyningen til Lillehammer fra løsavsetningene ved Lågen.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 ulike hovedtyper av kreft i 43 kommuner i Buskerud og Oppland fylker og de korresponderende konsentrasjoner av HNO3-løselig Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Ni, Co, Fe, Mn, C, Cr, Mo og Ca i prøver av humus aske. Mellom kreft i fordøyelsesorganene og Ca er det oppnådd en korrelasjons- koeffisient på -0.48. kreft i urin- og kjønnsorganer mot Cr gir 0.44.
Undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med grunnvannsforsyning til boligområdet, fra delta avsetning i Trevannet. Vannutnyttelsen noe usikker på grunn av reguleringshøyden i Trevannet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Anvisning av borested for vannforsyning til aldershjem. Anvisning av plass for gravet brønn, evt. fjellborebrønn for skole.
De undersøkte områdene består vesentlig av eokambriske og kambrosilurske bergarter. I enkelte områder er det grunnfjellsbergarter.De eneste stedene med aktivitet av betydning er områdene med alunskifer og et område med gneisbergart. Høyeste analyseresultat på uran er 677 ppm i en alunskifer og 114 ppm thorium i en gneis. Undersøkelsene er et ledd i oppfølging av de geokjemiske undersøkelsene langs fjellkjederanden.
Materialet til denne undersøkelsen består av aktive og uorganiske bekkesedi- menter, innsamlet fra 1319 lokaliteter i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert på Mo, Cr, Ba og Cr. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser klare regionale mønstre, bekkesedimentene fra Valdresdistriktet viser høyere Mo-innhold enn prøvene fra Østerdalen.
Grunnvannsanlegget som forsyner Vågåmo renses og suppleres med ytterligere to grunnvannsbrønner. Spesifikasjon gitt. Total dybde 12 m.
Bekkesedimenter er samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvene er analysert på HNO3-løselig V, MN, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd og Pb. Resultatene presenteres som tabeller, frekvensfordel- inger og reduserte fotostatkopier av EDB-tegnede kart. Variasjonskoeffisi- enten for to paralellprøver på hvert prøvested presenteres som kart og diagrammer. EDB-tegnede resultatkart i ønsket målestokk kan fås ved hen- vendelse til NGU.
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V og Zn. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB- tegnede kart, redusert inn på A4-format.
Under den regionale geokjemiske kartlegging på kartblad 19154 Hurdal ble det påvist sterke Mo-anomalier i prøvene fra Skrukkelia i det nord-vestre hjørne av kartbladet. Oppfølgende blokkleting sommeren 1978 førte til funn av Mo- mineraliseringer i fast fjell og løsblokker i et område ved Aurtjern. I dreneringsfeltet til en anomalibekk ved Vesle Svartungen var oppfølgings- resultatene mindre lovende, idet ingen synlig Mo-mineraliseringer kunne på- vises der.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med plassering av tre nye Ø 400 mm rørbrønner som sammen med den første prøvebrønnen skal dekke grunnvannsforsyningen til Lillehammer fra løsavsetningene ved Lågen.