20 results
Materialet til denne undersøkelsen består av aktive og uorganiske bekkesedi- menter, innsamlet fra 1356 lokaliteter i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert på V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser klare regionale mønstre. Prøvene fra Nordre Gudbrandsdal, Østerdalen og Østfold viser lavere metallinnhold enn prøvene fra Valdresdistriktet og Midtre Gudbrandsdal. Forskjellene er mest fremtredende for metallene Pb, Mn og V.
This paper deals with some preliminary results concerning the chemical com- position of stream sediments in central southern Norway and the correlation to the prevalence of multiple sclerosis within the same area.
Diamantboring i Nyseter gruve har påvist postmagmatisk omvandling både i Grua granitten og de tilstøtende meta-sedimenter som er omvandlet til granat-pyroksen, pyroksen og epidot-amfibol skarn. Det ble ikke funnet nye partier med sinkblendemalm. De mineraliserte partier som ble påvist besto hovedsakelig av pyritt og magnetitt. Særlig kvartsbreksjen i Borhull 3 var anriket på disse mineraler og dette forklarer sannsynligvis den høye IP-effekt i den østlige del av gruvefeltet.
Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmasser på Bjølstadmo, Faukstad og Leirflata. Brukbare forhold på Bjølstadmo. Faukstad ikke bra, videre undersøkelser anbefalt med tyngre borutstyr. På Leirflata ble graving av brønn anbefalt.
Uttalelse om kloakkutslipp i influensområde til grunnvannsuttaket for tettbebyggelse på Vågåmo frarådes bestemt.
740 aktive bekkesedimenter ble prøvetatt med 250 meters avstand i alle bekker. De ble analyserte på Cd, Mo, Pb og Zn. Resultatkartene viser anomalier fra alle elementene som det er analysert på, og som bør følges opp.
Uttalelse om kloakkutslipp i influensområdet til grunnvannsuttaket for Vågåmo frarådes bestemt.
Det anbefales at det nye boligfelt tar grunnvann fra Moksadeltaet hvor det allerede er intakte rørbrønnanlegg i forsyninger til A/S Felleskjerningen og Tretten vannverk.
Undersøkelsene skulle belyse om det grunne parti i Mjøsa utenfor Biri skyldes en fjellterskel eller om det kunne dreie seg om betydlige løsavsetninger, som muligens kan få økonomisk interesse. Feltarbeidet ble utført i tidsrommet 27. juni - 22. juli 1977.
I forbindelse med omlegging av veien fikk en gammel gravet brønn redusert kapasitet. En vurdering av årsakssammenheng blir gitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 6 eiendommer. Boreplasser ble tatt ut. Bergart er gneis.
Uttak av borplass for vannforsyning til enebolig. Massive gneisbergarter gjør forholdene vanskelige. Tidligere boring har vært misslykket.
Arbeid med ny vei aantas å ha forårsaket skade på 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med enkelte grovere partier. Forslag til erstatningsboring i fjell.
I forbindelse med veiomlegging ble det klaget over at en brønn mistet vannet. Eventuell sammenheng ble vurdert.
I forbindelse med flytting av grunnvannsinntaket for tettbebyggelsen på Kvam, er nye undersøkelser gjennomført med anbefaling om framtidig plassering på en øy i Lågen like nord for Kvam sentrum. Anlegget er bygd og tatt i bruk.