Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

620 results
Rapporten beskriver de ulike bergartene mellom Ringerike og Sandvika, og deres hydrogeologiske egenskaper. Samtlige foreliggende forslag til traseer gjennomgås, og områder med vannproblemer og antatt behov for tetting beskrives for hver trase. Kriterier for tettingsbehov er beskrevet. Disse er utarbeidet av NGI i samråd med NGU og Jernbaneverket.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret pressenteres i form av kart og tabeller.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til hyttefelt.
Sigdal kommune har prioritert ett område hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de priori- terte områdene i god, mulig og dårlig. Sigdal kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i Nerstad.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte, Hurum.
Lier kommune har prioritert 2 områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Lier kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av de prioriterte stedene har gitt som resultat: Øverskogen - Mulig; Meren-Sørsdal - Mulig.
Omhandler tilleggsundersøkelser for vannavløp i løsavsetningene på Øymoen, Nes i Ådal.
Vannverket trenger tilleggsvann. Sted for brønngraving/brønnboring i sand og grus ble tatt ut.
Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 450 l/min. Tatt ut 17 prøvebrønnslokaliteter for et større prøveboringsprogram i fjell.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1: 20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
En kombinasjon av steiltstående NNV-sprekker kombinert med foliasjon som faller V synes å føre forurensning fra brønneierens septiktank til borehullet. Ny boreplass er tatt ut.
Kapasitetsøkning for Foss vannverk kan søkes ved infiltrasjonsforsøk (Tidsbegrenset varighet). Forundersøkelser etter grunnvann for permanent vannforsyning anbefales.
Mulighetene for grunnvannsforsyning er vurdert for i alt 51 forsyningssteder i 14 kommuner i Buskerud. A-kommunene er Gol, Hemsedal, Krødsherad, Modum, Nore og Uvdal, Ringerike, Sigdal og Øvre Eiker. B-kommunene er Flesberg, Flå, Hurum, Kongsberg, Lier og Rollag. I tillegg er generelle trekk ved mulighetene for grunnvannsforsyning påpekt. Resultatene er tidligere rapportert i egne GiN-rapporter til hver kommune.
En caravanplass for 150 enheter samt 15 hytter var under bygging. Vannbehovet ca. 1000 l/time med utjevningsbasseng. Bergart kvartsitt Boreplass ble tatt ut.
Det var planlagt 2 hyttefelt med henholdsvis 40 og 50 hytter. Bergarten er kvartsitt med noe glimmer og endel pegmatitt. Boreplasser ble tatt ut.
I forbindelse med utbygging av grunnvannsforsyningen fra Kilemoen til Hønefoss, ble to nye undersøkelsesboringer gjennomført høsten 1985. Hensikten med boringene er endelig plassering av nye brønner.
Mineraliseringen ved Berg gruve og Haugset gruve består hovedsakelig av kobber -kis og svovelkis og ved Åsgruva kobberkis, sinkblende og blyglans. Erts- mineralene opptrer i eller i forbindelse med kvartsganger. Det ble ved målingene ikke funnet noen sammenheng mellom sonene i de for- skjellige gruvene. Ved Berg gruve og Åsgruva ga gruvesonene svake/meget svake anomalier. Sonen ved Haugset gruve ga ingen anomalier.
Det var ønsket en tilleggskilde for kafeteria, som sikkerhet. Har i dag en gravet brønn. Bergarten er forholdsvis finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Boreplass er tatt ut etter mislykket boring til 150 m. Ny boring anses sjansebetonet.
Det var ønsket en ny vannkilde til skolen. Bergarten er finkornet, massiv øyegneis. Boreplass ble tatt ut.
Omhandler vann - avløp for planlagt industriområde på Øymoen, Nes i Ådal.
Kloakkforurensning av tre borebrønner er registrert. Det antas massiv grunn- vannsforurensning og foreslås et kartleggingsprogram med sikte på å etablere beslutningsgrunnlag for - øyeblikkelig tiltak på enkeltvannkilder (koking, desinfeksjon). - Eliminasjon av lokaliserbare forurensningskilder. - Etablering av sikre vannkilder.
Det var ønsket vann til en planlagt turistutbygging. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til ca. 40 familier. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Rapportert resultat av fjellboringsprogram og anbefalt magasinanalyse i Reine - elv - og Skoli - områdene.
Koordinatene angir endene av jernbanetunnelen. Oppdraget gikk ut på å bore 2 hull for å undersøke de ingeniørgeologiske forhold ved tunneltraseen Asker-Lier. Det ble boret ett hull ved Fuglemyr og ett hull ved Kjøsmyr. Det første var 199,80 meter langt, det andre 153.30 meter. Foruten tabeller over hullavvik og skiftrapporter er rapporten vedlagt kjernebeskrivelser. Teknisk/intern rapport i eget hefte ligger i arkivet sammen med foreliggende rapport.
Undersøkelsesfeltet er 5,5 km2 i utstrekning, ligger nord for og er sammen- hengende med feltene som ble målt våren 1940, GM Rapport nr. 22. Målingene er en fortsettelse av de tidligere målinger og oppgaven den samme, nemlig å lokalisere eventuelle ertsførende kvartsganger i grunnfjellet. Distriktet er kartlagt geologisk av statsgeolog dr. Arne Bugge, NGU publikasjon nr. 143. De tidligere utførte målinger har vist at de ertsførende kvartsganger kan påvises ved el.magn.
Undersøkelsen ved Ertelien inngår i en serie forsøksmålinger med det formål å klarlegge anvendbarheten av geofysiske metoder for påvisning av nikkel- og kromforekomster. De øvrige forekomster som omfattes av serien er Råna, Høg- åsen, Feragen og Skjækerdalen. Under siste krig foretok tyske malmletere en magnetisk undersøkelse over Ertelien Nikkelgrube. I en kartskisse i nærværende rapport har man sammenstillet magnetiske og elektromagnetiske anomalier.
Grunnvannsforsyning og avløp fra planlagt boligfelt på Ringmoen i Ringe- rike kommune.
Alternative løsninger for vannforsyning. Undersøkelsesboring i sand - grusmateriale anbefales. Er resultatene negative anbefales boring i fjell.
Oppgaven var som ved tidligere undersøkelser i Eikerfeltet å fastlegge even- tuelle ertsførende kvartsganger i grunnfjellet. Spesielt var det av interesse å få undersøkt et gammelt Skjerp ved Brenntjern (Brennåstjern). Det var anvist et undersøkelsesfelt på ca. 10 km2. De tidligere undersøkelser i Eikerfeltet har vist at ertsførende ganger kan påvises ved el.magn. målinger såfremt de mineraliserte partier i gangene har noen utstrekning.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 273 lokaliteter på kartblad 1814 III Drammen. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:188 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
I september 1982 og mai 1983 utførte NGU refleksjonsseismiske målinger i Drammensfjorden. Det er utført kartlegging av mektigheter og hovedtyper av sjøbunnsavsetninger i fjordområdene Drammen-Svelvik og Svelvik-Rødtangen. Den marinegeologiske undersøkelsen ble utført som et supplement til NGU - NGIs kartlegging av kvartærgeologi og skredfare på land i Drammensområdet.
Anvisning av boreplass for grunnvannsforsyning.
En kilde som slår ut av en fjellsprekk ønskes benyttet til salg av vann. Nedslagsfeltet o.l. ble vurdert.
Rapporten omhandler forslag til prøveboring før uttak av grunnvann fra randdannelsen på Bymoen i Hole.
Målingene på kartblad Holmestrand 18134 og Nordagutu 17134 avdekker flere områder med relativt høy radioaktivitet. Det ble registrert 5 anomaliområder over 600 i/s, og disse er beskrevet særskilt. Analyser av innsamlet materiale viser at området er thorium dominert.
Boring i forbindelse med vannforsyning til tresliperiet. Små muligheter i løsavsetningene, vesentlig leire.

Pages