6 results
Det er foretatt georadarmålinger langs 5 korte profiler i Høgåsen steinbrudd ved Røyken. Hensikten med målingene var å finne ut om georadar kan benyttes til påvisning av sprekker i naturstein. Undersøkelsen ble foretatt med 200 MHz antenner. Georadaropptakene viser 8 skrå reflektorer som korresponderer med steiltstående enkeltsprekker som sees i dagen. Målingene har i tillegg gitt indikasjoner på flere enkeltsprekker som ikke lar seg påvise i dagen.
I forbindelse med fremtidig veibygging (tunneler) i Drammensområdet ønsket Statens vegvesen Buskerud sammenstilling av berggrunnsgeologisk materiale i Drammensdalen. Rapporten beskriver berggrunnsgeologien og konkluderer med: 1 Tunnelene bør ikke ligge langs grenseflatene mellom de enkelte lavalag, men helst legges midt i (tykke) lavalag. 2 Tunnelene bør ikke legges langs forkastningene, avmerket med rødt på det geologiske kartet.
Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Hensikten har vært å gi planleggerne et bakgrunnsmateriale for å forvalte sand, grus og pukkforekomstene i denne delen av fylket på en måte som sikrer tilgangen til disse ressursene i framtida, samtidig som det tas hensyn til naturmiljøet og ulempene for nærområdene ved slik aktivitet. Det er foretatt en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper til veg- og betongformål.