25 results
Undersøkelsesboringer på Bevergrendene i forbindelse med grunnvannsforsyning til Kongsberg fra løsavsetningene langs Lågen nord for Kongsberg.
Cp-målinger med jording i tre forskjellige ledende linser ble utført i tiden 6. juni - 15. juni 1977. Tolkningen gir en modell hvor det malmførende laget ligger i et foldesystem. Malmen synes å ligge i foldekneet i en isoklinal fold mens sjenklene er ledende på grunn av bl.a. magnetkisimpregnasjonen. En regner det for lite sannsynlig at malmmineraliseringen er av økonomisk interesse. I store trekk gir undersøkelsene godt samsvar med tidligere CP-målinger (NGU rapport nr.
Omhandler forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Sokna fra løsmassene i Rundelvas delta i Torevann. Undersøkelsene virker positive.
Det er foretatt en oversiktsbefaring for å vurdere mulighetene for grunn- vannsforsyning til 3 planlagte boligfelt - hver på ca. 50 eneboliger - i Kongsberg kommune. Muligheter for avløpsinfiltrasjon er også vurdert. En må regne med fjellboring for grunnvannsforsyning, mens løsmassene har vert velegnet til avløpsinfiltrasjon.
Uttak av ny borplass i biotittgranitt for å suplere tidligere misslykket boring til hyttebruk.
Infiltrasjonsanlegg for avløp fra ca. 1 000 p.e. i sandforekomstene ved Svelvik frarådes. Store, lett tilgjengelige sand/grus - reserver bør benyttes til andre formål. I de lavere partier er en for nær grunnvanns- speilet til at et anlegg kan tilrådes.
Ønsket grunnvannsforsyning til en hytte. Bergarten er gabbro og gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en - alternativt flere hytter. Berg- arten i området er kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
Uttak av borplass for grunnvannsforsyning til hytte. Berggrunnen består av hornfelsbergarter med underliggende biotittgranitt. Det ville være mer hensiktsmessig om flere hytteeiere gikk sammen om boring. Det er fare for saltvannstilsig nær sjøen.
Vurdering av de hydrogeologiske forutsetninger for grunnvannsforsyning og avløpsinfiltrasjon langs sydsiden av Ustevann.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Alternative løsninger for vannforsyning. Undersøkelsesboring i sand - grusmateriale anbefales. Er resultatene negative anbefales boring i fjell.
Undersøkelsesboringer på Bevergrendene i forbindelse med grunnvannsfor- syning til Kongsberg fra løsavsetningene langs Lågen nord for Kongsberg.
Det var ønsket en vurdering av mulighet for infiltrasjon av "grått vann". Det ble gitt råd for hvordan anlegget burde bygges.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig etter mislykket boring.
Undersøkelsesboringer på Bevertangen i forbindelse med utbygging av en grunnvannsforsyning til Kongsberg fra løsavsetningene ved Lågen. Undersøkelser også utført på Bikjen. Undersøkelsene er positive.
For kvartærgeologisk forprosjekt ble det på noen av moene rundt Hønefoss målt seismisk tilsammen 11 670 m profil. Lydhastigheter, sjiktgrenser og dypet til fjell ble beregnet langs profilene.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Den kontakt-metasomatiske sinkblendemalm i Glomsrudkollen gruve forekommer i en grønn amfibol og amfibol-granat skarn på grensen mellom en tidlig dannet granat-pyroksen skarn og marmor. Skarn og malmdannelsen har vært kontrollert av et sett med strøk- og tverrforkasninger. I gruvefeltet opptrer tre kalksteinssoner med mektigheter mellom 5 og 30 m. Hovedmalmen er knyttet til den østlige kalksteinssone som stryker langs Glitrevann kalderaens ringgang.
Altenative løsninger for vannforsyning. Undersøkelsesboring i sand-grus- materiale anbefales. Er resultatene negative anbefales boring i fjell.
Omhandler forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Sokna, fra løsmassene i Rundelvas delta i Torevann. Undersøkelsene virker positive.