78 results
Forkortet: -Totalt er 270 brønnlokaliteter besøkt, hvorav 213 brønner er filmet med videokamera. Filming i de resterende 57 brønnene var ikke mulig hovedsakelig med bakgrunn i tekniske forhold i brønnene. -Status for brønnsikring/brønnavslutning er vurdert for 240 brønner.
Forkortet: Statens Vegvesen har i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt innholdet av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra Kristiansand, Oslo og Bergen. Totalt er det analysert 63 asfaltkjerner, som har omfattet flere typer asfaltdekker, gammel og ny asfalt samt vegoppmerking. Det er kun påvist PCB i 1 av 63 prøver, i tillegg til spor i noen få enkeltprøver. Den ene prøven med forhøyet PCB-konsentrasjon var fra Osloområdet.
The Geological Survey of Norway is in the process of compiling an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and export, as well as potential production areas along the coast of southern Norway. 11.5 million tonnes of aggregates were exported to Europe in 2005, of which about 2.1 million tonnes was used by the offshore oil and gas industry on the continental shelf.
Forkortet: NGU har, på forespørsel fra Tromsø kommune, kartlagt grunnvannspotensialet i løsmassene på Ramfjordmoen for å undersøke mulighetene for om området kan utgjøre en reservevannskilde til Tromsø by og/eller en alternativ vannkilde til det lokale Fagernes vannverk. Ramfjordmoen har lenge vært ansett som et område med potensielt store grunnvannsressurser, og har derfor vært båndlagt i kommunens reguleringsplaner med tanke på framtidig utnyttelse.
Forkortet: Denne rapporten innholder resultatene fra løsmasskartlegging og geofysiske målinger, samt omtale av maringeologiske undersøkelser i 4 områder rundt Lyngenfjorden (Spåkenes-Djupvik, Olderdalen, Trollvik-Langnes og Lyngseidet sør, fra Lyngseidet til Polleidet) som ble utført av NGU i samarbeid med Troms fylkeskommune i 2002. Den gir en kortfattet kvartærgeologisk oversikt med hovedvekt på løsmassene, spesielt leiravsetningene.
Detailed study of the gravity field and the isostatic state of the Barents Sea Region shows that the Eastern Barents Sea basins are not typical rift basins. They show distinctive features as large wavelengths, high lithospheric mantle density, thick sequence of sediments, a flat Hoho and high elastic thickness, which are normally associated with cratonic or intracratonic basins.
Kvartsittene vest og sørvest for kvartsittbruddene ved Litangen, Kilsfjorden ved Kragerø er blitt undersøkt med henblikk på kartlegging av nye reserver av kvartsitt som råstoff til silikomangan-produksjon. Undersøkelsene i 2005 er en videreføring av undersøkelsene som ble utført i 2004, og ved disse nye undersøkelsene har områdene sør for det undersøkte området i 2004 blitt prioritert.
The high-sensitivity Southern Nordkapp Basin Aeromagnetic Survey (SNAS-06) was carried out in an area of app. 4000 km2 in the Barents Sea, offshore Finnmark, northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction, statistical levelling, floating differential median micro-levelling and directional cosine filtering (decorrugation). Three maps were produced for the survey area.
Med bakgrunn i pålegg fra Fylkesmannens miljøvernavdeling har Porsanger kommune med bistand fra NGU undersøkt vannkvalitet i Borsjokka ved Lakselv søppelplass. Det er tatt ut tre prøveserier a to vannprøver; en oppstrøms søppelplassen og en nedstrøms søppelplassen. Prøvene ble tatt ut i juni, september og desember 2005 og er analysert på en rekke organiske og uorganiske parametre.
Rapporten gir en kort beskrivelse av berggrunnen og bergartene innenfor det ajourførte berggrunnskartet over Linnajavri-området i målestokk 1:15 000. De enkelte enhetene på kartet beskrives i den rekkefølge de er listet opp i kartets farge og tegnforklaring. Her er hver enkelt enhet beskrevet og karakterisert på lik linje.
Kvarts-monzonitt med blå opaliserende kvarts i Hadsel: Denne er lovende og må vurderes etter det er laget polerte plater av den. Det mest interessante stedet for uttak er ved Ånnstad og i Ånnstaddalen hvor også de topografiske forholdene for drift ligger godt til rette. Anortositt ved Ytra Straumfjord, Eidsfjorden i Hadsel: Bergarten er meget pen og langs deler av fjorden har anortositten svak blålig og rødlig Schiller-effekt.
Undersøkelse av potensielle forekomster av zirkon, high-tech-metaller og feltspat-kvarts i bergarter som opptrer på Fitzöe skogers grunn. Fortrolig til 31.03.07.
Confidential to 31.12.2008 The report presents a 3D model of the entire mid-Norwegian margin, with special emphasis on the Trøndelag Platform. Based on the interpretation of OBS profiles, long-offset seismic reflection and petrophysical data the crustal structure was modelled. Seismic horizons provided by Statoil were used to refine the model in the area of the Trøndelag Platform.
Fra omslaget:. 'Korleis har det storslagne landskapet langs Rallarvegen fått si form?.
Forkortet: Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen bør gjennomføres. Forslaget består av et prosjekt delt i tre faser: Fase I:Grovkartlegging. Påvisning av områder med potensiell skrefare, Fase II: Detaljkartlegging og vurdering av farenivå i de områder som ble pekt ut i Fase I.
Et ca. to kvadratkilometer stort område på Alnabru er undersøkt. Det generelle forurensningsnivået i området varierer fra lavt til meget sterkt, og tidligere undersøkelser viser at enkelttomter kan være meget sterkt forurenset. Sannsynligheten for å på treffe forurenset grunn ved graving og terrenginngrep er derfor stor.
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten som NGU har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2005. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge, en prøvetakingsrunde i Nord-Norge samt noen dagsturer i Midt-Norge er blitt gjennomført. Til sammen 68 vannprøver er analysert på NGU-lab.
Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste kalksteinsprovinsene med tilhørende forekomster innenfor GEOS-området. Det er 4 områder med forekomst av kalksteiner der det har vært drift tidligere: Totenområdet, Lunnerområdet, Oslo-Drammen-Holmestrandområdet og Skien-Langesundområdet.
Rogaland fylkeskommune er i gang med å utarbeide en fylkesdelplan for sand-, grus- og pukkressursene på Jæren.
NGU foretok i perioden 1.-3. september 2003 en prøvtaking av overflatejord (0-2cm) i de tettest bebygde områdene i Odda kommune. Det er blitt samlet inn 257 prøver fra områdene i Eidesåsen, Odda sentrum, nordover mot Tokheim og Eitrheim samt Tyssedal. Prøver fra industriområdene til Tinfor Titan & Iron, Boliden Odda og Odda smelteverk er inkludert i prøvematerialet. Industriområdet til Boliden Odda er klart mest forurenset.
Rogalandsprogrammet ble startet opp i 2000 som et 6-årig program med delfinansiering fra Rogaland fylkeskommune.
Trace element concentrations of quartz in the fine- to medium-grained granitic/granodioritic gneiss from the Knaben locality were determined by laser ablation ICP-MS in order to determine the quartz raw material quality. Two quartz generations can be distinguished texturally and chemically within the provided sample: fine-grained quartz of the fine-grained gneiss host and quartz schlieren of the layered mineralised part of the sample.
Vedlegg til NGU-rapport 2005.004
Vedlegg til NGU-rapport 2006.093
Plotteversjon 2007

Pages