12 results
I Oppdal kommune pågår arbeid med framlegging av ny hovedplan for vann- forsyning. Som et ledd i dette arbeidet har Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurdert mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmassebrønner på Ørstadmoen. Resultatene fra prøvepumpingen viser at magasinet har en gjennomstrømnings- kapasitet (K-verdi) og et magasinvolum (S-verdi) som dekker dimensjonerende vannbehov (3-4000 l/min) med god margin. Magasinet viser ingen tegn til svekket vanngiverevne i lavvannsperioder.
Sommeren 1989 ble borarkivene til geokonsulentene i Trøndelag og vegkontoret i Nord-Trøndelag gjennomgått. Alle rapportreferanser tilknyttet Nord-Trøndelag og Fosen ble samlet i en database,som i tilllegg inneholder lokalisering av borpunkter (UTM-ref), opplysninger om metode (boring/geofysikk), type registrering og klassifisering i grupper. Ved utgangen av 1989 inneholder databasen ca. 1000 referanser.
Grusforekomstene langs Orkla er kartlagt opp til Svorkmo. Grusørenes be- liggenhet, lagfølge og mektighet over leire er registrert. Elvas graving samt blottlagt leire langs elva er kartfestet. Nedenfor Forve bru er det tatt ut store kvanta grus, og det er begrensede utnyttbare ressurser på denne strekningen i dag. Det største grusforekomstene i de nedre delene av Orkla ligger mellom Fannrem (Forve bru) og Vormstad (Øyum bru).
Etter oppdrag fra Orkla Betongstasjon AS ble det uført oppfølgende pukkundersøkelser i nærheten av Gangåsvatnet i Orkdal. Bargarten har gode mekaniske egenskaper og er egnet både til veg- og betongformål. Vanskelig topografi og bergartens ugunstige fallretning kan medføre problemer ved uttak. Disse forholdene bør derfor vurderes nærmere ved eventuell videre oppfølging av prosjektet.
Vannprøve fra kommunens vannverk (Grovlivatnet), og prøver fra bekker i nærheten av en kommunal søppelplass (med forbrenningsbur) på Kvithyll ved Mørifjorden indikerer et lavt tungmetallinnhold, godt under de øvre grenser som aksepteres for norsk drikkevann.
The style of deformation in the Devonian rocks on Hitra and Smøla, Central Norway.Reidulv Bøe, Kuvvet Atakan, Brian A.
Geology and petrochemistry of the Smøla-Hitra Batholith, Central Norway.Håvard Gautneb, David RobertsPage(s): 1-24
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, med tilskuddsmidler fra Statens Naturskadefon, utført maringeologisk kartlegging langs kysten av Trondheims- fjorden fra Trondheim havn til Hommelvik. Datainnsamlingen i felt er basert på refleksjonsseismisk profilering.
Prosjektet tar sikte på å utgi et moderne geovitenskapelig atlas og databank til bruk ved prospektering for mineralressurser og i vurderingen av miljø- og geokjemiske problemstillinger innenfor et belte som strekker seg fra Vest- Norge til den østre grensen av Finland. Nord- og sydgrensene for prosjekt- området treffer kysten ved henholdsvis De syv Søstre og Stad. Forslaget inneholder ni delprosjekter: 1) Data.
Draft project proposals were discussed during an excursion Trondheim - Kuopio 11-15 September 1988 and at a meeting in Kuopio 16. September 1988. The final proposal given in this report was presented at the Mid-Norden annual meeting in Uppsala 24-25 November 1988. Reference is made to the original proposal from GF, NGU and SGU. Appendices to the Annual Report 1988.
Det er foretatt en undersøkelse av metallslamdeponiet på Sluppen, Trondheim. Det er satt ned åtte grunnvannsbrønner som er prøvetatt i to perioder, i til- legg er deet tatt prøver av sediment og sigevann. Det er analysert på tung- metall, cyanid og TOC. Undersøkelsene har ikke kunnet påvise forurensning fra deponiet mot omliggende grunnvann og sediment.
I Meldal kommune pågår arbeid med framlegging av ny hovedplan for vann- forsyning. Som et ledd i dette arbeidet har Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurdert mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmassebrønner ved Å. Resultatene fra prøvepumpingen viser at magasinet har en gjennomstrømmings- kapasitet (K-verdi) og et magasinvolum (S-verdi) som gir grunnlag for en midlere vannproduksjon større enn 1600 l/min. Magasinet viser ingen tegn til svekket vanngiverevne i lavvannsperioder.