8 results
Målingene omfattet 22 hull, 14 er boret vertikalt og 8 på skrå. Den samlete lengde av hullene er ca. 7 100 meter. Ved tidligere borhullsmålinger på nivå 481- omtalt i rapportene nr. 224 og 235 C - disponerte GM målespole kun for bestemmelse av feltstyrkens komponent parallelt hullretningen. Etter at det var laget spole for måling også av feltstyrken vinkelrett på hullretningen fikk GM i oppdrag å foreta nye el.magn.
Målingene ble utført i 1959 og var nærmest en test av utstyret. Prosjektleder I. Aalstad.
Hovedbergart er en biotittrik gneis og i denne opptrer en gabbrolinse som kan følges hele holmens lengder. Begge gjennomskjæres av flere nord-syd-gående pegmatittganger. Svak impregnasjon av kopperkis, svovelkis og molybdenglans opptrer lokalt i gabbro. Analyser av gabbroprøver viser ca. 0.1% Cu og 9.03-0.1% Mo og er derfor helt uten betydning som forekomst betraktet.
Tverrslag 6 ligger nord for Wallenberg skakt i 430 meter dyp og har retning omtrent nord-syd. Tverrslaget er tidligere undersøkt 2 ganger ved el.magn. målinger, første gang i 1954 mens inndriften pågikk, andre gang i 1955 etter at tverrslaget hadde fått sin nåværende lengde på vel 1 400 meter, kfr. rapportene 135 C og 157 C. Målingene ble begge ganger forstyrret av effekter fra tekniske anlegg.
Følgende 6 rapporter over tidligere målinger over Hovedmalmen/fortsettelse Vest skal nevnes: 124 A og B, 135 D, 157 A, 235 A og B. De nye målingene ble foretatt ut fra kabel utlagt på malmens sydside og med vestre elektrode plassert i Dragset Grube. Østre elektrode ble koblet til Vestmalmen og mål- ingene foretatt i området 500 V - 2 500 V. Deretter ble de samme profilene målt pånytt med østre elektrode lagt ut i dagen ved Dalatjern.
I forbindelse med fundamentering av et større lager- og forretningsbygg skulle dypet til fjell bestemmes i 6 profiler. Overdekket besto av leire, delvis påfylte masser. Måleprofilene ble hovedsakelig lagt i ferdig utgravde grøfter. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble gode. Det ble registrert mektigheter av overdekket varierende fra 0 til 12 meter.
Målingene ble utført i 1959 og inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Prosjektleder I. Aalstad.
I forbindelse med prosjekteringen av kraftverk i Orkla-vassdraget, ble GM engasjert for å utføre seismiske målinger ved Bjørset i Meldal. Det ble målt et 140 meter langt profil tvers over elven. Målingene foregikk etter vanlig seimisk refraksjonsmetode. Man fikk ikke refrakterte impulser fra fjell. Dette betyr at det her dreier seg om meget betydelige løsmasser. Et overslag viser at overdekningen må være gjennomsnittlig minst 45 meter over den 140 meter lange profilstrekningen.