2 results
Undersøkelsenes oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av Husvikfeltets kjente bly-sinkforekomster og deres relative mektighet og sam- tidig påvise mulige ukjente forekomster i deres nærhet. Undersøkeslsesområdet var på forhånd avgrenset til en bredde av 0,3 km og en lengde av 2 km. Malm- dannelsene er knyttet til kontakter mellom en skifer og en kalksten. Den elektriske ledningsevne av malmstuffer fra Husvikfeltet var bestemt på for- hånd.
Undersøkelsens oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av de kjente grafittforekomstene og påvise eventuelle ukjente forekomster. Under- søkelsesområdet var på forhånd avgrenset til et felt av utstrekning ca. 3 km i strøkretning og en bredde av ca. 500 meter. Undersøkelsen ble foretatt ved el.magn.kond. målinger (Turam).