Wolframprospektering i Grongfeltet.

Ved gjennomgåelse av NGU's samlinger med UV-lampe, ble det funnet scheelitt i en kisførende stuff fra Grongfeltet. Stuffen var en del av en større flytt- blokk. På bakgrunn av dette ble det foretatt en orienterende wolframundersøl- else i Grongfeltet. Som undersøkelses metoder ble tungmineralvasking, under- søkelse av vegskjæringer med UV-lampe og blokkleting benyttet. Den scheelittførende blokk ble funnet (W 0,79 %, An 2,5 ppm). Ellers ga under- søkelsen et negativt resultat.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1091 B
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport