Vurdering av skiferforekomst i Snilldal i Snillfjord kommune

Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag for Statens Vegvesen gjort en vurdering av en skiferforekomst i Snilldal i Snillfjord kommune. Ny fylkesvei 714, Laksevegen, gjennom Snilldalen ble åpnet i 2017. Den nye veien går ved Kudalen/Antonrommet ca 30 meter lenger mot nordøst enn tidligere og skjærer der gjennom sone med skifrig kvartssandstein; registret som en skiferforekomst i NGU’s natursteinsdatabase. Forekomsten ble befart 10. september 2015, omkring anleggsstart, av Kari Aslaksen Aasly og Jan Egil Wanvik ved NGU, og denne rapporten er skrevet i etterkant av dette. Kvartskiferen i Snilldal er har et sølvglinsende kløvplan som kan vurderes som særegent og med det mulig markedspotensial. Små folder vil imidlertid gjøre det vanskelig å få ut store skiferplater som vil være nødvendig ved rasjonell drift. Sammenlignet med andre skiferforekomster i drift, vil NGU konkludere med at denne forekomsten er betydelig dårligere egnet til produksjon av skiferplater. Kvartsskiferen med dens naturlige oppsprekking horisontalt i tillegg til den steiltstående kløven, kan være egnet som murestein Den er imidlertid på ingen måte unik i forhold til andre forekomster/skifersoner i området, som det finnes rikelig av. I tillegg framtrer hverken kvalitet, størrelse, beliggenhet, terreng og forholdet mellom skiferkløv og terreng som gunstig i forhold til andre alternativer i området. NGU vurderer det som ikke sannsynlig at forekomsten i Snilldal er økonomisk drivverdig. På bakgrunn av denne konklusjonen finner ikke NGU det hensiktsmessig å foreta ytterligere beregninger av forekomstens mulige verdi.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.049
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG