Vurdering av muligheter for uttak av grunnvann innen 6 utvalgte områder i Meløy kommune, Nordland fylke.

Med bakgrunn i gjennomgang av geol. kart og rapporter er mulighetene for uttak av grunnvann innen 6 utvalgte områder i Meløy kommune vurdert. Det konkluderes med at grunnvannsuttak fra fjellbrønner synes å være mulig i alle de 6 områdene. Område 1. Reipå, er den eneste lokalitet hvor en positivt antar at uttak av grunnvann fra løsmasser kan være mulig. Nærmere vurdering av grunnvannsmulighetene krever undersøkelser i felt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.061
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland