Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall

NGU har utført en vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall. Utgangspunktet for vurderingen var en liste med 12 lokaliteter som var sammenstilt av Direktoratet for Mineralforvaltning på forespørsel fra Miljødirektoratet. NGUs vurdering omfatter geologiske-, hydrogeologiske- og ressursforhold for de utvalgte lokalitetene og er basert på eksisterende kunnskap og data. I første omgang ble vurderingene tatt med hensyn til Miljødirektoratets kriterier for mulige lokaliteter. I dialog med Miljødirektoratet ble listen med 12 lokaliteter deretter redusert til 5 mulige lokaliteter. Etter en felles befaring med Miljødirektoratet på 3 av disse 5 lokalitetene i oktober 2015 ble én av lokalitetene tatt ut av listen over mulige lokaliteter. Den endelige vurderingen konkluderer med at 2 lokaliteter som allerede er gravd ut er aktuelle nå for videre utredning som mulig deponi for uorganisk farlig avfall. Disse er Dalen kalksteingruve i Porsgrunn kommune i Telemark, og Rekefjord Øst pukkverk i Sokndal kommune i Rogaland. Enkelte av de øvrige lokalitetene kan muligens på lang sikt bli aktuelle til videre vurdering og utredning, det vii si etter at virksomheten på disse lokalitetene blir avsluttet om 25-30 år fra nå.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.055
Page number:
127
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for farlig uorganisk avfall
Project nr:
365400