Vurdering av anvendelsesområder for Vistdalitt

Etter henvendelse fra firmaet Vistdalitt A/S har vi utført vurdering av anvendelsesmuligheter for bergarten Vistdalitt fra Vistdalen i Nesset kommune. To tilsendte prøver er analysert kjemisk på hoved og sporelementer ved NGU, samt edelmetallanalyser ved ACME i Canada. De kjemiske analyser viser lave edelmetallverdier, og kun innholdet av nikkel og krom gir et merkbart utslag tilsvarende normale ultrabasiske bergarter. Bergarten er vurdert som jordforbedringsmiddel, men den kjemiske sammensetning gjør den uinteressant til dette formålet. Bergarten kan med sin tyngde være relevant til pukk- og blokksteinsformål som fordrer tung stein. Vi anbefaler også bedriften å vurdere bergarten som spesialpukk med bakgrunn i den grønne egenfargen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.151
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport