Vurdering av alternative trasevalg for E6 ved Hauerseter.

Ved videreføring av E6 fra Jessheim mot Dal, vil vegtraseen passere et område med kvartærgeologiske verneinteresser. De ulike vegtraseene påvirker områdets karakter i ulik grad. Verneinteressene er knyttet til Li-deltaets sentrale parti ved Hauerseter. Det glasifluviale deltaet har et topp-punkt med radiære smeltevannsløp. Ved kanten av proksimalskråningen ligger en pent utviklet eolisk rygg. Området er foreslått vernet av daværende statsgeolog S.R. Østmo. Ved vurdering av vegalternativene er det lagt spesiell vekt på å bedømme eventuelle skadevirkninger ved gjennomføring av de mest aktuelle alternativene sett ut i fra bl.a. jordvern, anleggskostnader og grunnvannshensyn.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82062
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus