VLF- og refraksjonsseismiske målinger, Nesset kommune, Møre og Romsdal

I forbindelse med Nesset kommunes planlegging av vannforsyning fra fjellbrønner har NGU utført VLF-målinger ved Meisalstranda, og VLF- og refraksjonsseismiske målinger ved Ranvik. Ved Meisalstranda ble det påvist to soner hvor topografien indikerer at anomaliårsaken trolig er sprekkesoner. Ved den vestligste sonen indikerer både topografi og måledata at overdekket kan være av betydelig mektighet. Ved Ranvik påviste VLF-målingene i tillegg til en meget svak sone, en sone hvor anomaliårsaken trolig er en sprekkesone med en betydelig utstrekning. Også her indikerte VLF-data og topografi et betydelig overdekke. Dette ble seinere bekreftet ved refraksjonsseismiske målinger, som viste et dyp på 13-14 m ned til antatt sprekkesone.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.158
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport