VLF-målinger ved Njallavarre kobberskjerp i Ballangenfeltet

I 1968 ble det utført Turammålinger over de mineraliserte soner i Njallavarre kobberskjerp, NGU Rapport nr. 848. Det fremkom ingen anomalier over skjerpene, men nordvest for disse ble det påvist flere lange og til dels sterkt ledende soner. I NGU Rapport nr. 1575/13A: Registrering av anvisninger i Ballangen (1978), ble det anbefalt VLF-målinger i strøkforlengelsen av sonene. Stikningsnettet fra Turammålingene i 1968 ble restaurert og utvidet, og sonene kartlagt 1200 m videre i strøkretningen mot sydvest. De indikerte soner er undersøkt geologisk og geokjemisk, og ifølge NGU Rapport 1650/13C (1979) ser det ut til at anomaliene skyldes en kombinasjon av grafitt og fattig kis- mineralisering uten økonomisk interesse. Det ble målt et antall korte profiler over kobberskjerpene, men heller ikke nå fremkom anomalier her. Det kan muligens være av interesse å få gjort et forsøk med IP-målinger over kobberskjerpene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/13B
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland