VLF-målinger Bergfeltet

I 1976 ble det utført VLF-målinger ved Berg gruve (NGU Rapport 1430/1A) og det ble påvist en svakt ledende sone nordøst for gruva. Ved jordprøvetaking i dette strøket i 1978 ble det i et par punkter funnet forholdsvise høye ge- halter av kobber og det ble derfor besluttet å undersøke sonen nærmere. VLF-målingene i 1979 ble utført med sikte på en sikrere lokalisering av sonen før røsking/boring ble igangsatt. Målingene forgikk i nytt stikningsnett til- passet sonens strøkretning. I tillegg til disse målingene ble det målt to 1 000 meter lange sonderende profiler, det første beliggende ca. 1 000 meter, det andre ca. 2 000 meter øst for Berg gruve. På det første ble det påvist en relativt sterkt ledende sone som straks ble kartlagt videre over en strøk- lengde av 700 meter. På det andre fremkom ingen anomalier av interesse. Samtidig med denne rapport skrives (juni 1980) gjøres det forsøk med pack- sackboringer på de indikerte soner. På sonen nordøst for gruva har det hittil ikke lyktes å få ned noe hull. Dette skyldes overdkke og dårlig fjell. Trolig må det settes inn større maskin. Sonen som ble funnet ved de rekogno- serende målinger er undersøkt med to hull som i det aktuelle dyp traff over- veiende magnetkis.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/1D
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms