Viktige grus- og pukkforekomster i området sør for Varangerfjorden, Finnmark

Sommeren 2008 ble det gjennomført en befaring av de viktigste grus- og pukkforekomstene i kommunene Nesseby og Sør-Varanger i samarbeid med FeFo (Finnmarkseiendommen). Siktemålet var dels å etablere en oppdatert ressursover-sikt til bruk i arealplanlegging, dels å prioritere forekomster (løsmasser og pukk) som det er naturlig å utnytte kommer-sielt av FeFo (større forekomster med sentral beliggenhet og god kvalitet). I tillegg har NGU gjennomført generell felt-befaring knyttet til periodisk ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i det samme området. Denne rapporten beskriver de viktigste forekomstene langs aksen Kirkenes/Varangerbotn, samt enkeltforekomster sør og øst for Kirkenes. Nesseby kommune har betydelige mengder med sand og grus som er utnyttbar til byggetekniske formål. De største og vik-tigste forekomstene ligger på sørsiden av Varangerfjorden. To forekomster er vurdert som meget viktige. 50 Gandvik øst har et volum på nærmere 10 mill. m3 med sand og grus av god kvalitet. 45 Nyelv har et volum på ca. 5 mill. m3 av tilsvarende kvalitet. 26 Karlebotnmoen og 37 Ræppen er også viktige og store forekomster. For å begrense transportavstandene er det viktig at det finnes uttak spredt rundt i kommunen som kan dekke et lokalt behov for masser. På nordsiden av Varangerfjorden er 7 Bergebyelva en av flere mindre forekomster som kan utnyttes. Sør-Varanger kommune har betydelige mengder sand og grus som er utnyttbar til byggetekniske formål. Den største fore-komsten i kommunen - Høybuktmoen - er båndlagt av flyplass og forsvarets virksomhet, men det finnes nok naturgrus and-re steder i kommunen til å dekke behovene i overskuelig framtid. Innenfor de forekomstene som er vurdert som meget viktige og viktige i en framtidig forsyning av byggeråstoff er det et teknisk utnyttbart volum på 46 mill. m3, men 2/3-parter av dette volumet utgjøres av randsonen på 71 Høybuktmoen og forekomsten 61 Knutmoen ved finskegrensen. De øvrige forekomstene utgjør likevel store reserver målt i forhold til år-suttak i regionen. To forekomster er vurdert som meget viktige. 76-Hallonenåsen har fortsatt betydelige reserver med naturgrus av god kvalitet, og i tillegg er det åpnet steinbrudd i området på en gneis som har meget gode egenskaper som pukk. 141 Nitti-sekshøgda har et volum på ca. 1 mill. m3, og utgjør et viktig uttaksområde i området ved Svanvik. For å begrense transportavstandene er det viktig at det finnes uttak spredt rundt i kommunen som kan dekke et lokalt behov for masser. Følgende forekomster bør vurderes sikret til råstoffuttak i arealdelen av kommuneplan: 61 Knutmoen, 110 Storsteinneset (øst i kommunen), 93 Tårnet, 174 Svanemyra nordvest / 160 Gjøkåsen / 146 Skjernes i Pasvikdalen, 43 Perbekken mellom Neiden og Bugøyfjord, 32 Sopnesmyra vest for Bugøyfjord og 6 Brenngammen på veien til Bugøynes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.013
Page number:
24 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Oppdatering av grus og pukk i Finnmark
Project nr:
268021
Fylke:
Finnmark