Veileder for bruk av resistivitetsmålinger i potensielle kvikkleireområder. Versjon 1.0

Denne rapporten er en veileder som omhandler bruk av 2D resistivitetsmålinger for å kartlegge kvikkleireområder (også 1 D-målinger i sonderingshull er berørt). Veilederen tar for seg de eksisterende erfaringer knyttet til bruk av 2D resistivitetsmålinger for kvikkleirekartlegging, med eksempler fra prosjekter hvor metoden har vært brukt. Metoden er ikke en erstatning for tradisjonelle geotekniske undersøkelser som prøvetaking og sonderboringer, men kan være et verdifullt supplement.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.048
Page number:
93
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Resistivitetsundersøkelser i marine avsetninger - REMA
Project nr:
323800